نماز بر مومنان در وقتهاي معين واجب شده است .
((قران كريم))
نام شهر: سنندج  تاريخ كنوني: 1/7/1397

اذان صبح طلوع خورشيد اذان ظهر غروب خورشيد اذان مغرب