نماز بر مومنان در وقتهاي معين واجب شده است .
((قران كريم))
نام شهر: تبريز  تاريخ كنوني: 2/1/1397

اذان صبح طلوع خورشيد اذان ظهر غروب خورشيد اذان مغرب