نماز بر مومنان در وقتهاي معين واجب شده است .
((قران كريم))
نام شهر: آبگرم  تاريخ كنوني: 25/7/1396

اذان صبح طلوع خورشيد اذان ظهر غروب خورشيد اذان مغرب