نماز بر مومنان در وقتهاي معين واجب شده است .
((قران كريم))
نام شهر: اصفهان  تاريخ كنوني: 1/12/1396

اذان صبح طلوع خورشيد اذان ظهر غروب خورشيد اذان مغرب