روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

لازم الاجرا بودن آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاريخ نگارش: 29 مرداد ماه ، 1389(12:47:12)
آخرين بروزآوري: 27 فروردين ماه ، 1391(00:01:29)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور                                                      تاریخ : 11/2/89            شماره : 4069/231
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق مواد 34 قانون دیوان عدالت اداری و 49 آئین دادرسی آن دیوان ، آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری ، برای مراجع طرف شکایت لازم الاجرا می باشند . بنابراین ، دستگاه ها مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوطه ، مفاد انها را به مورد اجرا بگذارند و در مواردی که دادنامه ای به طرفیت دستگاه و این معاونت صادر و ابلاغ می شود ، اجرای دادنامه منوط به ابلاغ مجدد از سوی این معاونت نخواهد بود . بدیهی است در صورتیکه آرای صادره به دلیل ابهام یا اشتباه ، غیر قابل اجرا بوده و یا واجد اشتباه بین قانونی باشد ، در این صورت دستگاه طرف شکایت ، در چارچوب ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی مربوطه می تواند مراتب را به شعبه صادر کننده منعکس و درخواست رفع ابهام یا اشتباه نموده و یا بررسی مجدد موضوع را از طریق رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری خواستار شود .

عبدالعلی تاجی
معاون حقوقی ، امور مجلس و استانها
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=101