روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مفاد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاريخ نگارش: 13 دي ماه ، 1389(14:34:28)
آخرين بروزآوري: 25 فروردين ماه ، 1391(22:37:58)
سرفصل: قانون رسیدگی به تخلفات اداری


مجازاتهاماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از :الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامیب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامیج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سالد - انفصال موقت از یک ماه تا یک ساله - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سالو - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانونز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سالح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مریوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رایط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروهی - اخراج از دستگاه متبوعک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانونماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=114