روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

برنامه هاي ميان مدت ( سه ساله ) گروه نوسازي و تحول اداري
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(11:15:50)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:58:02)
سرفصل: برنامه های تحول اداری


برنامه هاي ميان مدت (3 ساله) :  1- نهادينه كردن سيستم ارائه گزارش ( شش ماهه ) مديريت ها و ادارات شهرستاني بر اساس فرم هاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي استاني بشكل متناسب با حدود وظايف و اختيارات آنها
2- تعيين ميزان بهره وري نيرو هاي شاغل در معاونت ها و مديريت ها در پستهاي ستادي سازمان و ارائه راهكارهاي مناسب براي افزايش آن
3- مطالعه مستمر عملكرد شركتهاي خدمات فني و مشاوره اي در دو بعد ( مقايسه شركتها از نظر ميزان رضايتمندي بهره برداران براي جلوگيري از ايجاد انحصار- ارزيابي ميزان صرفه جويي دولت در نتيجه حاصل از واگذاري خدمات به بخش غير دولتي ) و تهيه پيشنهادات و برنامه هاي  لازم براي بهبود وضعيت قبلي
4- پيگيري ساز و كارهاي لازم براي رسيدن به تعالي سازماني و پياده سازي استاندارد ها
5- توسعه خدمات سازماني مبتني بر اينترنت بصورت ( online )
6- مهندسي 25% از فرايندهاي اساسي خدمات سازماني و برنامه ريزي و مستند سازي و نظارت مستمر براي نهادينه شدن تغييرات
7- تلاش براي عملياتي شدن پيشنهاد مصوب " تشكيل مركز اسناد و فناوري اطلاعات كشاورزي استان"
8- تهيه پروپوزال تحقيقات علمي در حوزه مديريت و علوم رفتار سازماني در مديريت هاي ستادي سازمان و  عملياتي نمودن يافته ها و تعيين اولويت هاي پژوهشي در اين خصوص
9- بهره گيري از توان تخصصي گروه توسعه روستايي كه اخيرا با مركز پژوهشهاي اقتصادي وزارت متبوعه ادغام گرديده و فرصت خوبي در اين زمينه ايجاد نموده است
10- تصميم سازي براي واگذاري 50% از فعاليت هاي تصدي گري سازمان و ارائه برنامه هاي اجرايي و كنترلي و ارزيابي لازم
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=24