روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ( 66 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(13:03:27)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:56:57)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
37765/43912 مورخ 21/2/89
وزیران عضو کميسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -  و با رعایت جزء " ط "  بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856 ه مورخ 1/10/1386آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذيل موافقت نمودند : 
(( آیین نامه اجرایی تبصره ماده(66) قانون مدیریت خدمات کشوری ))
 ماده 1- نحوه همطرازی افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند و هنرمندان با مقاطع رسمی تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود :
الف- افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند :
1- تحصیلات افرادی که در حوزه علمیه تحصیل نموده اند ( حوزه های علمیه اهل تسنن و تشیع ) برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري به شرح زیر همطراز می گردد :
1-1- سطح یک ، همطراز فوق دیپلم
1-2- سطح دو ، همطراز لیسانس
1-3- سطح سه ، همطراز فوق لیسانس
1-4- سطح چهار، همطراز دکترا
2- تشخیص و نحوه تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی همچنان بر اساس مقررات و بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15/1/1371 و بخشنامه های بعدی آن در مورد حوزه های علمی اهل تشیع و همچنین بخشنامه شماره 5725/11 مورخ 7/2/1379 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سابق ) در مورد اهل تسنن صورت می گیرد .
ب- هنرمندان
1- درجات هنری هنرمندان دارای 5 سطح می باشد و برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون یاد شده به شرح زیر با سطوح رسمی تحصیلی همطراز می گردد :
1-1- درجه (1) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی دکترا
1-2- درجه (2) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس
1-3- درجه (3) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی لیسا نس
1-4- درجه (4) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم
1-5- درجه (5) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی دیپلم
2- هنرمندان با مدرک بالاتر از دیپلم شاغل در دستگاههای مشمول قانون مذکور که قبلا در اجرای ضوابط و مقررات مورد عمل با یکی از سطوح تحصیلی همطراز شده اند ، با توجه به آخرین وضعیت خدمتی با دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 تطبیق داده می شوند .
تبصره- امتیاز حق شاغل هنرمندان دارای مدرک پایین تر از دیپلم بر اساس جدول شماره ( 8 ) بند ( 4 ) فصل دوم بخشنامه تعیین می شود .
3-  تشخیص و نحوه اعطای درجات هنری هنرمندان و سایر ضوابط و مقررات مرتبط ، همچنان بر اساس ضوابط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور موضوع ابلاغیه شماره 1310/42 مورخ 10/3/1371 و بخشنامه شماره 78270/1802 مورخ 9/5/1385 صورت می گیرد.
ماده 2-   نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاههای اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمند به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.
ماده 3-   دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نموده و این معاونتها بر اقدامات آنان نظارت نمایند .
این تصمیم نامه در تاریخ 19/2/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاونت حقوقی رییس جمهور ، معاونت امور مجلس رییس جمهور ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود .  ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=29