روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(13:17:14)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:57:13)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
2579/ت43916ك مورخ 10/1/89
وزیران عضو کميسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رییس جمهور و به استناد ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و با رعایت جزء(ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856 ه مورخ 1/10/1386 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب  نمودند :
(( آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری ))
ماده 1- نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی با رعایت اصول و ویژگی های زیر ، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طراحی و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد :
الف- هدایت دستگاههای اجرایی جهت کار توسط رویکرد راهبردی در آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی .
ب- افزایش دانش ، مهارت و نگرش معنوی کارمندان متناسب با مشاغل و نقشهای محوله به آنان .
ج- برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقا و انتصاب ، جبران خدمات ، طبقه بندی مشاغل ، ارزیابی عملکرد کارمندان .
د- افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه های بیرونی به امر آموزش و توانمند سازی .
ه- تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی کارمندان و مدیران .
و- ارزشیابی اثر بخشی نامه ها و فعالیتهای آموزشی و توانمند سازی در سطوح مختلف .
ماده 2- دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ خواهد نمود ، اهداف ، راهبردها و برنامه های آموزشی خود را در سه سطح راهبردی ، میان مدت ( برای دوره های پنچ ساله ) و کوتاه مدت ( برای دوره های یکساله ) طراحی ، اجرا و نتایج آن را ارزشیابی نمایند .
ماده 3- دستگاههای اجرایی اعتبارات آموزش و توانمند سازی کارمندان خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد ، در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند .
ماده 4- دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت و اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره برداری از خدمات آنها ، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 5- کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندی کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب شغلی محسوب خواهد شد .
تبصره- دوره های ضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاهی نخواهند شد .
ماده 6- نحوه توزیع بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نمی گردد و از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای توسعه مدیریت و نیروی انسانی ابلاغ خواهد شد .
ماده 7- دستگاههای اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمند سازی کارمندان و مدیران خود را بر اساس سامانه ای که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمايند .  
ماده 8-  معاونت های  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر عمکرد دستگاههای اجرایی نظارت می نماید.
این تصمیم نامه در تاریخ 9/1/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

رونوشت : دفتر رییس جمهور ، دفتر معاون اول رییس جمهور و دفتر هیئت دولت .ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=30