روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

تعريف و روش اجراي تكنيكها و مستندات مربوط به تعهدات ترويجي
تاريخ نگارش: 11 خرداد ماه ، 1389(10:56:42)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:01:59)
سرفصل: اهداف راهبردی ترویج کشاورزی


تعاريف  : 
 آموزش كليد توسعه نيروي انساني در جامعه است و رمز توسعه در جامعه ، توسعه در عامل نيروي انساني آن است.
آموزش :تغيير رفتاري است كه در اثر فعاليتهاي آموزشگر و به كمك فنون آموزشي و استفاده از مواد كمك آموزشي و ... دراثرانتقال نتايج حاصل ازپژوهشها وتجربيات‌ به ‌فراگيران‌ایجادمی شود.
يادگيري :  تغيير رفتار ثابتي است كه در اثر تكرار و مكررات و تجربه ايجاد مي شود
 آموزش بزرگسالان  : مجموعه فرآيندهاي آموزشي منظمي است  ( با هر محتوا ، روش يا سطح  ـ رسمي يا غيررسمي ) تا خود بتواند :
1ـ توانايي خود را افزايش دهد.
2ـ دانش خود را غني سازد.
3ـ  تخصص هاي فني خود را كامل كند. ( شاغلين ) 
4ـ در جنبه‌هاي فردي رشد كند.
 5ـ در جنبه هاي مشاركت اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي فعاليت و رشد نمايد.
 6- به تخصص‌هاي حرفه اي‌دست يابد.(جويندگان‌كاروحرفه)
 7ـ بتواند از تكنولوژي جديد بهره برداري كند. ( مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي )
دوره های ترویجی:این آموزش جزوء آموزسهای غیررسمی بوده وباهدف آگاهی دادن به مخاطبان درخصوص یک موضوع / محصول درنقاط روستایی(بصورت: جلسات ترویجی، دوره های یکروزه وسه روزه ، مدرسه درمزرعه ، گردهمایی ، بازدیدهای صحرایی و فنی ) انجام می گیرد.
طرحهاي آنفارم(Onfarm):
تحقيقي - تطبيقي
تحقيقي- ترويجي
تحقیقی- مشارکتی
روز مزرعه
هفته انتقال يافته ها
طرح تحقیقی - تطبیقی:عبارتست ازطرحی که یک مرحله قبل ازپایان طرح تحقیقاتی باهمکاری ترویج ومرکزتحقیقات درشرایط زارع درمزرعه درمساحت حداقل 1000 مترمربع به اجراء درمی آید. هدف ازاجرای آن تطبیق شرایط زارع می باشد.
طرح تحقیقی - ترویجی: عبارتست ازطرحی که درآن نتایج حاصل ازطرح های تحقیقاتی پایان یافته با همکاری محقق مربوطه وکارشناس ترویج وکارشناس واحداجرایی ذیربط درمزارع کشاورزان (در2 الی 3 مزرعه ودرشهرستان های مختلف ) کشت می شود. هدف ازاجرای آن آشنایی کارشناسان، مروجین، ومددکاران ترویجی بایافته های جدیدتحقیقاتی وهمچنین آشنایی محقق بامسایل تولیددرسطح مزارع کشاورزان است. 
طرح تحقیقی - مشارکتی(مزارع نمایشی بهاره وپاییزه):بعدازاتمام طرح تحقیقی - ترویجی وتهیه گزارش نهایی درسال بعدنتیجه طرح درشهرستان های بیشتری (بیش از2 شهرستان ) درمساحت 1 هکتار طرح و 1 هکتارشاهد(شرایط زارع) کاشته ونتیجه بدست آمده موردبررسی قرارمی گیرد.
مراسم روزمزرعه:به منظورآشنایی کشاورزان با آخرین یافته های تحقیقاتی توسط محققین مراکزتحقیقاتی ، مراسم روزمزرعه برای محصولات مختلف زراعی ، باغی ، دامی ، ... باهماهنگی ترویج استان ومرکزتحقیقات وباحضوربیش از 40 نفرازبهره برداران درشهرستان های تابعه به مرحله اجراء درمی آید.محقق /محققین بعدازارائه مطالب درپانل پرسش وپاسخ به سئوالات حاضرین پاسخ می دهند.
مراسم هفته انتقال یافته ها: به منظورآگاهی کارشناسان بخش های اجرایی وترویج   با آخرین یافته های تحقیقاتی مراکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی طی هماهنگی مرکزتحقیقات وترویج استان مراسم ارائه مطالب توسط محقق/محققین برای کارشناسان شهرستا ن های تابعه وواحدهای اجرایی سازمان درسالن اجتماعات مرکزتحقیقات برای موضوعات مختلف کشاورزی برگزارمی گردد.(معمولا درطول هفته فقط یک مراسم برگزارمی گردد.)
آموزشهای انفرادی (تماس انفرادی):دراین نوع آموزش،مزرعه یاواحدتولیدی توسط کارشناس مجرب درحضوربهره بردارمورد ارزیابی وبررسی فنی قرارمی گیرد،ونقاط قوت یاضعف آن ازنظررعایت اصول فنی، مدیریتی ، بهداشتی و... به بهره بردار وشاغلین درآن مزرعه / واحدتولیدی یادآوری وبرای رفع نقاط ضعف آموزشهای لازم ارائه می گردد. به این نوع آموزش "چهره به چهره " نیز می گویند. آموزشهاي فني و حرفه‌اي : آموزشهايي هستند رسمي يا غير  رسمي كه بمنظور بالا بردن توان و كارآيي توليد كنندگان و بهره‌برداران‌ويا‌ ايجاد تخصص‌ومهارت‌درفرديا افراد مورد نظرجهت فراهم‌ساختن‌بسترمناسب‌براي‌احرازشغل‌ياحرفه‌اي‌خاص.آموزش فني  : آموزشهايي هستند بمنظور افزايش مهارت وتوانايي و روز آمد سازي تخصص فرد يا افراد  ( شاغلين ) .آموزش حرفه اي  : آموزشهايي هستند بمنظور ايجاد توان ومهارت در فرد يا افراد براي احراز شغل مناسب.  آموزشهاي فني و حرفه اي غير رسمي  :
الف )  ضرورت  :
1ـ توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي اكثراً‌ فاقد مهارتهاي فني ، علمي و روز آمد هستند.
2ـ كيفيت‌محصولات‌بخش‌كشاورزي‌فاصله‌زيادي با استانداردهاي جهاني دارد.
3ـ جزو كشورهاي وارد كننده هستيم . (بخصوص در صنايع تبديلي ) .
4ـ اقتصادي نبودن توليد در بخش كشاورزي .
5ـ پايين بودن ظرفيتهاي توليد در واحدهاي توليدي.
6ـ مهاجرت بي‌رويه‌جمعيت روستايي وكشاورز به حاشيه شهرها.
7ـ معضل بيكاري جوانان روستايي.
8ـ پايين‌بودن‌مهارتهاي لازم‌درفارغ التحصيلان بخش كشاورزي
9ـ پايين بودن درآمد توليد كنندگان بخش كشاورزي.
10ـ فقدان توانايي استفاده بهينه كشاورزان از تكنولوژي جديد ( مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي )  و ...
ب ) اهداف  : 
1ـ بالا بردن توان و كارآيي توليد كنندگان وبهره برداران بخش كشاورزي و روستايي
2ـ روز آمد نمودن شاغلين در بخش .
3ـ بالا بردن ظرفيت توليد در بخش .
4ـ اقتصادي نمودن توليد در بخش كشاورزي.
5ـ ايجاد مهارت ،‌ توان ، كارآيي و اعتماد به نفس در جوانان.
6ـ  ايجاد توان رقابتي در توليد كنندگان .
7ـ بالابردن‌ضريب پايداري‌درمشاغل،تشكلها و تعاونيهاي بخش
8ـ بهبودوضعيت زندگي‌كشاورزان، توليد كنندگان و روستائيان
9ـ استفاده بهينه از تكنولوژي جديد.
10ـ بستر سازي براي ايجاد اشتغال جوانان روستايي.
11ـ تربيت نيروي انساني ماهر و جايگزيني بجاي توليد كنندگان  مسن وغير ماهر در بخش .
12ـ بهبود راندمان توليد در بخش كشاورزي
13ـ افزايش ظرفيت صادرات غيرنفتي در استان و كشور
ج) ويژگي هاي آموزش بهره برداران :
1- آموزشهاي مذكور منجر به ايجاد يا ارتقاء مهارت در افراد گرديده و در پايان پودمان هاي ارايه شده و اطمينان از كسب مهارت به فراگيران گواهينامه مهارتي اعطاء مي گردد.
2- در آموزشهاي مذكور كليه افراد مرتبط با بخش كشاورزي اعم از شاغلين مستقيم و واحد ها و اركان و اعضاي تعاوني ها و تشكل ها مي توانند شركت نمايند.
3- براي شركت در اين نوع آموزشها تفكيك سنی و جنسي وجود ندارد بلكه هدف اصلي دوره بهبود خلاء مهارتي است که در مشاغل حرف و مسئولیتهای شغلی بخش کشاورزی است  و مخاطبين كليه كساني هستند كه در يكی از زيربخش های کشاورزی در حال تولید و بهره برداری هستند
4-  با توجه به انتظار کسب مهارت در پایان دوره , اجرای دوره بایستی بصورت مشارکتی، روشها و فنون جدید و به صورت رویکرد مدیریت مزرعه برگزار شود.
5-  محتوای دوره های آموزش بهره برداران بایستی با سطح معلومات، واژگان لغات، عبارات، نیازهای محلی، فرهنگ ( آداب و رسوم، سنتها، باورها، و اعتقادات) هماهنگ و منطبق باشد.
مستندات قانوني آموزشهاي فنی وحرفه ای بهره برداران:
1. آموزشهاي مهارتي بهره برداران در سال 1364 تحت عنوان آموزشهاي مهارتي كوتاه مدت ( غيررسمي ) به استناد مفاد ماده 2 آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي سابق مصوب هيات وزيران درتاريخ 8-7-1363 شروع گرديد و به تدريج باتوجه به مفاد ماده 8 قانون اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد سازندگي مصوب 23-1-67 و پس از آن نيز مفاد بند هفتم ونهم ماده 7 اساسنامه سازمان جهاد استانها مصوب سال 73 و همچنين مفاد بند 8 اهداف و وظايف جهاد سازندگي در زمينه عمران روستايي مصوب سال 73 و با تشكيل دفتر آموزش روستائيان تحت عنوان آموزشهاي فني و حرفه اي غير رسمي ادامه يافت .
2. ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه  وزارت جهادكشاورزي عضو رسمي ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي كشور مي باشد. ( در اين ماده شوراي عالي كارآموزي ، شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي كشور ـ شوراي عالي آموزشهاي علمي ، كاربردي منحل و بجاي آن ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهوري تشکیل می شود )
3. تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 18801/ت 25638/هـ مورخه 25/4/ 1381  موضوع شرح وظايف تفضيلي وزارت جهادكشاورزي ( بند ب رديف 4 ـ برنامه ريزي  و اجراي آموزشهاي فني و حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و روستايي بعهده وزارت جهاد كشاورزي )
4. ابلاغيه شماره 11-3317455 مورخ 28-8-81 وزير محترم وقت

بهره گيري از شيوه هاي نوين آموزشي :
1ـ آموزشهاي پودماني مهارتهاي كشاورزي
2ـ آموزشهاي سيار
3ـ آموزش در مزرعه
4ـ آموزش نيمه حضوري
تعریف مدول (پودمان):
پودمان، واحدي مستقل و مجزا است که عملکرد اين واحد در چارچوب خود ، کامل و داراي شخصيت است و نيازمند عوامل و عناصر بيرون از خود نيست.
در آموزش هاي پودمانی، منظور یادگیری سریع، آسان و موثر بخشی  از مجموعه مهارت ها است ، که یادگیری آن بخش  منجر به فراگیری يک مرحله مفيد  از مجموعه مهارت ها به شکل مستقل می شود.
چرا آموزش های پودمانی؟
1- انتقال سریع در کاربرد مفاهیم و ابزارهای حرفه ای بر مبنای نیازهای مهارتی مشاغل بخش کشاورزی
2- یادگیری بخشی از یک مهارت اصلی به شکل مجزا، ولی موثر
3- آسان بودن روش یادگیری مهارت در محیط مزرعه
4- امکان ارزیابی مستمر مهارت کسب شده
5- فراگیر در صورت کسب مهارت، اجازه ارتقا به مرحله بعد را دارد.
گروه های هدف در آموزش پودمانی کشاورزی:
1- مروجین کشاورزی
2- مشاورین مزرعه
3- سربازان سازندگی
4- بسیج سازندگی
5- دانشجویان کشاورزی
روش های اجرایی دوره آموزشی پودمانی:
1- آموزش درکلاس : با استفاده از وسایل آموزشی و بهره از تکنولوژیهای آموزشی (پاورپوینت ، وایت برد و .......) در کلاس انجام می گیرد.
2- آموزش کارگاهی : مشتمل بر مشاهده مستقیم و آموزش ادوات و ماشین آلات و اجزا آن ها که در هر مرحله از پودمان به کارگرفته می شود.
3-آموزش در مزرعه : برای انجام کار مستقیم با وسایل و ماشین آلات و یادگیری تنظیمات و نکات لازمه عملی دیگر در نظر گرفته شده است.
انواع ارزشیابی که در آموزش پودمانی بکار گرفته می شود:
1. تشخیصی،قبل ازشروع دوره بمنظورارزیابی اطلاعات ومعلومات قبلی فراگیر.
2. تکوینی، درحین دوره بمنظورارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی درحین دوره وبرای هرپودمان.
3. ارزشيابي نهايي، درپایان دوره بمنظورارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی درخاتمه دوره.

جشنواره:
جشنواره ترويجي عبارتست از يك مراسم زنده و پويا كه در آن برترين‌هاي يك محصول و يا موضوع با شاخصه‌هاي عيني و ملموس انتخاب و جهت الگوسازي به جامعه بهره‌برداران معرفي مي‌شوند.
اهداف جشنواره:
هدف كلي از برگزاري جشنواره ترويجي ، معرفي و ارتقاء جايگاه محصول مورد نظر در ايران از طرق زير مي‌باشد:
1- ايجاد فضاي مناسب جهت رقابت سالم و سازنده جهت دستيابي و افزايش توليد ملي
2- ارتقاء دانش ،‌مهارت ، آگاهي و تبيين بهره‌‌برداران در خصوص موضوع جشنواره
3- تبادل اطلاعات و اطلاع رساني در ابعاد موضوع يا محصول جشنواره
4- ايجاد انگيزش جهت معرفي و پذيرش و نوآوري و دانش فني روز توليد محصول
5- معرفي نوآوري‌ها و يافته‌هاي نوين موضوع جشنواره به جامعه توليد كنندگان
6- معرفي صنايع تبديلي و تكميلي محصول يا موضوع جشنواره
7- تبيين تنگناها ، چالش‌ها و مشكلات فرايند توليد محصول
8- ايجاد بستر مناسب جهت تبادل تجربه ميان بهره‌برداران ، كارشناسان ، محققان و ...
9- ايجاد بستر مناسب براي معرفي محصول يا موضوع جشنواره و تسهيل در بازاريابي محصولات كشاورزي
مخاطبان جشنواره:
1- عموم مولدين و بهره‌برداران بخش كشاورزي حداقل   كل مدعوين
2- توليدكنندگان ، بازرگانان و فعالان شاغل در صنايع وابسته
3- محققان
4- كارشناسان و عوامل آموزش و ترويج
5- مديران ارشد اجرايي و سياست گزاران بخش كشاورزي
6- كشاورزان خبره و پيشرو
7- مصرف‌كنندگان محصولات كشاورزي
نمایشگاه:
نمایشگاه ترويجي عبارتست ایجادبسترمناسب برای حضوربهترین محصولات درجهت ارائه الگووفراهم ساختن شرایط لازم برای ارائه عینی وبه نمایش گذاردن تجارب علمی وعملی تولیدات برای سایرمخاطبان،باعنایت به دانش وتجارب بومی مناطق مختلف.
رسانه های ترویجی:
درعصرحاضر،رسانه های ارتباطی به منزله کانالهای انتقال دانش واطلاعات ونیزبسترسازمناسب برای مبادله افکاردرپیشرفت وتوسعه تمدن نقش چشمگیری راایفاء می کنند.
رسانه های ترویجی نیزدراین زمینه نقش مهمی دارندودربسیاری ازکشورها،کشاورزان وبهره برداران بایاری رسانه های ترویجی ازشیوه ،ایده ها، روشهاوالگوهای جدیدتولیدکشاورزی بهره مندشده اند.
رسانه های ترویجی قابلیت حفظ وانباشت اطلاعات رابه طورچشمگیری درمخاطبان افزایش می دهندوبراین اساس ، سبب توسعه عملکردآنان می شوند.امروزه ، برای ارتقاء کیفیت انتقال دانش واطلاعات، توصیه شده است که رسانه های ترویجی درمتن برنامه ها وخدمات ترویجی قرارگیرند.
دسته بندی رسانه های ترویجی:
1 - رسانه هاي ديداري و شنيداري
2- رسانه هاي نوشتاري      
3 - جشنواره ها و نمايشگاه ها ي ترويجي
4 - رسانه هاي الكترونيكي
ويژگي هاي عمومي رسانه هاي ترويجي:
1- الگو سازي و فرهنگ سازي در بخش توليدات كشاورزي
2- پوشش دهنده تمام اقشار جامعه اعم از توليد كننده ، مصرف كننده و روستائيان و عشاير كشور با هر سطح سواد
3- پوشش وسيع ، مداوم ، انتقال سريع ، هزينه هاي معقول ، ماندگاري و تکرار
4- امكان استفاده از چند رسانه ايها براي تاثيرگذاري بيشتر همچون مدرسه راديوئي ، تلويزيوني و كانون ترويجي
5- امكان بهره گيري بهتر از تكنولوژي آموزشي
اهمیت و ضرورت:
1. پوشش وسیع و فراگیر با توجه به پراکندگی مخاطبان بخش کشاورزی .
2. اعتماد عمومی و باورپذیری بالا در نزد مخاطبان .
3. درک سریع و آسان پیام توسط مخاطبان با هرسطحی از سواد .
4. امکان بهره گیری از روش های تلفیقی و ترکیبی    رسانه ای در مباحث آموزشی - ترویجی .
5. امکان پرداختن به موضوعات در شکل و قالب منطقه و بومی از طریق شبکه های محلی
6. امکان بهره برداری و توسعه سریع کمی و کیفی     رسانه ها
7. امکان بسیج همگانی ( تولیدکننده و بهره بردار ، مصرف کننده و روستایی ) در طرح های توسعه ای کشاورزی
8. امکان بهره گیری از رسانه های کمک آموزشی
محتوای رســــانه ها:
موضوع و محتوای کلیه رسانه های تولیدی در گروه بر  اساس   نیازهای  « بخش های تخصصی وزارتخانه » تعیین و تولید می شود.
طرح تسریع انتقال یافته ها:
1- تسریع درانتقال یافته های نوین به بهره برداران
2- آشنانمودن کارشناسان اجرایی ومروجان ومددکاران ترویجی بایافته های جدید
3- ارتقاء کمی وکیفی یافته های جدیدنسبت به وضعیت موجود
4- آشنا شدن محقق بامسائل تولیددرشرایط بهره بردار
5- رفع نیازهای تحقیقاتی بهره برداران درسریعترین زمان ممکن
6- ارتقاءدانش ومهارت بهره برداران به منظورافزایش تولید
7- ارزیابی وارزشیابی مستمرفعالیتهای تحقیقاتی به منظوررفع نواقص یا مشکلات احتمالی
مراحل طرح تسریع انتقال یافته ها:
تحقیقات
1) تهیه دستوالعمل فني موضوعی - محصولی
2) اعضا ی تیم تدوین دستورالعمل تحقیق :
( کارشناس موضوعی ترويج - کشاورز خبره - محقق- کارشناس اجرائی )
ترویج
1) نياز سنجي موضوعی - محصولی
2) اعضای تیم تدوین دستورالعمل:
     ( کارشناس موضوعی ترويج- کشاورز خبره - محقق - کارشناس اجرائی )
کانونها و روشهای  انتقال یافته:
کانونهای انتقال یافته:
1.  تشکلهای خدمات مشاوره ای ترویج / تشکلهای فارغ التحصیلان
2. مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی
3. تعاونیهای تولید
4. مجمع کشاورزان خبره
5. تشکلهای تولیدی- صنفی
روشهاي پیشنهادی  انتقال یافته:
1- استفاده از روشهاي IT   ) تله تکست؛S.M.S؛اینترنت؛اینترانت؛تلفن گویا ؛E.mail؛مکاتبه )
2- بازديدهاي صحرايي - فني
3- طرحهاي آرماني( انتقال یافته در سطح وسیع )
4- كارگاههاي آموزشي
5- بسته هاي آموزشي(استفاده از روشهای سمعی و بصری)
6- آموزشهای پودمانی و فنی وحرفه ای

IT :
استفاده از ابزارهای موجود در فناوری اطلاعات شامل اینترنت، اینترانت، سایتهای تخصصی وشبکه ای محصولی- منطقه ای، پیام های کوتاه صوتی وتصویری.
بازدیدهای صحرایی - فنی:
بازدیدهای فنی گروههای کاری و بهره برداران توسعه دهنده انتقال یافته ها در جهت ظرفیت سازی و یادگیری  عملی روش های پیاده شده در واحدهای بهره برداری  هدف .
کارگاه آموزشی:
برگزاری دوره های کوتاه مدت با محتوای فنی خاص آموزشی که به صورت گروهی و مشارکتی صورت می گیرد.
 بسته آموزشی:
متشکل از یک یا چند رسانه می باشد که در آن هر رسانه شخصیت مستقل داشته و در جهت ارتقای دانش مخاطبان از طریق خودآموزی تاکید دارد .
 آموزش پودمانی:
در این روش مهارتهای یک شغل در قالب زنجیره ای از مهارت های نسبتا مستقل به صورت  متوالی و براساس نیاز فراگیران آموزش داده می شود .
 آموزش فنی و حرفه ای:
مجموعه آموزشهای مهارتی است که برای ارتقاء سطح دانش و مهارت تولید کنندگان و بهره برداران در قالب برنامه های آموزشی تعریف و به اجرا گذاشته می شود .
 عاملین انتقال یافته:
1- مهندسين ناظر و مشاورین مزرعه
2-سربازان سازندگي
3-کارشناسان موضوعی بخشهای اجرایی
4-مددکاران ترویجی
5-بسیج سازندگی
« مستندات طرح بسيج سازندگي»
در هفدهم، ارديبهشت ماه سال 1379 مقام معظم رهبري در جلسه‌اي با حضور فرماندهان سپاه بيان فرمودند:
«يك چيز ديگري به ذهن من آمد كه گفتيم آقاي حجازي و آقاي سعيدي كيا شايد بتوانند آن كار را راه بياندازند، نمي‌دانم حالا به كجا رسيده؟
«طرح بسيج سازندگي»بعد از اين دستور و تدوين طرح بسيج سازندگي تنظيم و تدوين و تقديم به معظم له شد كه ايشان به رياست جمهوري وقت دستور دادند.

انتخاب و معرفي كشاورزان نمونه:
اطلاع‌رساني ، شناسائي ، ارزيابي ، معرفي و بكارگيري توليد كنندگان نمونه در فرآيند ترويج كشاورزي زمينه تحريك علايق وايجاد و انگيزه ميان عموم توليد كنندگان به عنوان يك حلقه مهم در سلسله مراتب الگوئي برگزيدگان كشاورزي در رشته‌هاي مختلف از جايگاه و اهميت ويژه‌اي برخوردار است از دلايل مهم انتخاب و معرفي كشاورزان نمونه ايجاد رقابت سالم بين توليدكنندگان جهت توليد بيشتر و بهتر محصول ، الگو قرار دادن كشاورزان نمونه و بكارگيري آنها در فرآيند اشاعه اطلاعات نوين است .
از مهمترين اهداف اجراي اين پروژه شامل  :
1ـ ارج نهادن به زحمات و تلاشهاي روستائيان ، توليد كنندگان و بهره برداران در بخش كشاورزي و ارتقاء‌ شأن و جايگاه و اهميت حرفه كشاورزي در جامعه
2ـ ايجاد انگيزه و رقابت سالم ميان شاغلين بخش كشاورزي وتشويق آنان به ادامه فعاليت سازنده
3ـ  معرفي الگوي عملي و قابل اعتماد در بين توليد كنندگان ،‌ روستائيان و عشاير به منظور تأسي ساير افراد.
4ـ معطوف نمودن افكار عمومي جامعه به ابعاد مختلف فعاليتهاي جهاد كشاورزي
5ـ مطرح نمودن مسائل و مشكلات روستائيان در سطوح ملي ، استاني و محلي با مسئولين اجرائي
6ـ خارج كردن روستائيان و  عشاير و توليد كنندگان از انزوا و آشنا شدن آنها با حقوق خود بوسيله ايجاد تشكلهاي صنفي
7ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي مساعد براي ايجاد تبادل تجربيات
8ـ تشويق و ترغيب فعاليتهاي توليدي در مناطق روستائي
9ـ ايجاد شرايط مناسب برقراري ارتباط بين كشاورزان و مسئولين استاني .
10ـ ايجاد‌شرايط مناسب به كارشناسان ، محققين و پژوهشگران  بخش كشاورزي به انتقال يافته‌هاي جديد خويش .
11ـ ايجاد شرايط مناسب به محققين و پژوهشگران به جمع آوري  مسائل و مشكلات واقعي توليد كنندگان. 12ـ ايجاد شرايط مناسب به طرح مسائل ، مشكلات مهم توليدي و انتقال آنها به مقامات مسئول استاني .

طرح ساماندهی و توسعه شبکه ترویج از طریق افزایش اثربخشی و کارایی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی :
تعريف عملياتي شبكه ترويجي :
مجموعه اي از عناصر فيزيكي و انساني مي‌باشد كه امكان انتقال دانش فني و دریافت بازخورد آن   را برای توسعه بخش فراهم می سازد.
اهميت و ضرورت ایجاد شبكه ترويجي :
1 - استفاده مناسب از کلیه ظرفیت های موجود بخش کشاورزی در عرصه تولید.
2- بهره گيري از رهيافت پائين به بالا در نظام برنامه ريزي ترويجي.
3 - ایجاد تعامل و ساختار تشكيلاتي منسجم مردمي و دولتي در عرصه تولید.
4- توسعه فعاليت های ترويجي وآموزشي با بهره گيري از پتانسیلهای بخش  خصوصي و  توليدكنندگان و بهره برداران .
5- ایجاد سيستم اطلاع رساني مناسب جهت توسعه موزون بخش كشاورزي.
6- ايجاد ساختار اجرايي مناسب جهت پاسخگويي به نیازهای بخش کشاورزی .
7- ايجاد زمينه جهت اولويت بندي و تخصصي نمودن برنامه هاي ترويجي.
8- ساماندهی و افزايش بهره وري عناصر فيزيكي و انساني موجود در شبكه ترويج.
9 - ايجاد زمينه براي تدوين نظام کشت سالانه ، بازار و بازاريابي در بخش كشاورزي.
10 - تسهیل در  برنامه ريزي محلی و منطقه ای جهت تولید محصولات استراتژيك.
اهداف شبکه ترویجی :
ايجاد زمينه هاي لازم برای انجام وظايف وزارت جهاد كشاورزي در سطح دهستان از طریق :
1- ارتقاء سطح دانش و بینش کشاورزان  و بهره وری در تولیدات کشاورزی
2-   پشتیبانی موثر ستاد از نیروهای صفی در عرصه تولید
3- ایجاد تعامل بین تولیدکنندگان ، بهره برداران و دستگاههای اجرایی ذیربط
پروژه ارتقای بهره وری مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی:  
فاز اوّل :
شناسايي كليه عناصر فيزيكي و انساني در پايين ترين سطح و برقراري تعامل مناسب بين كليه عناصر به صورت شبكه‌اي
فاز دوم:
افزایش کارآیی و اثر بخشی مراکز:
الف) استانداردسازي مراكز
ب ) ايجاد پايگاه  اطلاع رساني
ج )  اصلاح نظام برنامه‌ريزي در حوزة فعاليت مراكز
فاز سوّم :
توسعه كمي مراكز در مناطق مستعد

پشتوانه های قانونی طرح ساماندهی و توسعه شبکه ترویج:
قانون اداری و مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی :
( بخش اول تشکیلات ) مصوبه 25/12/1382 مجلس شورای اسلامی
ماده 8 - به منظور ارائه آموزش و خدمات اساسی و ارتباط و جلب مشارکت روستاییان در نظارت و انجام فعالیتهای مربوط به خود، جهاد کشاورزی موظف است تشکیلات خود را به گونه ای سازماندهی نماید که متضمن حضور و استقرار عمده نیروها در مراکز دهستانها باشد.
اهداف طرح آموزشي و ترويجي توسعه اشتغال خانگي زنان روستايي و عشايري:
1 ـ توسعه و ترويج مشاغل خانگي مناسب زنان روستايي و عشايري در جهت افزايش توليدات كشاورزي
2 ـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي اجتماعي و شغلي زنان روستايي و عشايري به منظور رفع محروميت دانشي و آمادگي آنها و بهبود وضعيت خانوار
3 ـ ارتقاء و بهبود وضعيت اقتصادي و استانداردهاي زندگي خانوارهاي روستايي و عشايري و كاهش فقر از طريق ايجاد اشتغالات درآمدزا
4 ـ بهينه سازي اشتغالات زنان روستايي و عشايري با توجه به شرايط جسمي و روحي زنان و حفظ كيان خانواده
5 ـ توسعه زمينه هاي مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان روستايي و عشايري در فعاليتهاي مربوط به خود و خانواده
6 ـ ارتقاء روحيه خودباوري  ، انگيزه و تعلق اجتماعي زنان روستايي و عشايري
طرح توسعه مشاركت اجتماعي و فرهنگي زنان  :
بر اساس بند( ب ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1382 به منظور سازماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده جهت تحقق اهداف و سياست هاي مندرج درماده 158 قانون سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دستگاه هايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را به عهده مي گيرند اجازه داده شد 25% از اعتبارات هزينه اي خود را به اين مهم اختصاص دهند .
اعتبارات اين بند از سال 82 تا 84 در برنامه 30228 منظور شده است از سال 84 به 30203 تغيير داده شد . رديف اعتباري طرح 101024 در سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اين اساس طرح فوق از سال 82 توسط وزرات جهاد كشاورزي با اختصاص اعتبار در سطح ملي واستاني هزينه شده است .








ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=37