روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های اسلامی کشور
تاريخ نگارش: 16 خرداد ماه ، 1389(13:59:19)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:03:23)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


  وزارت کشور ¬-  شورای عالی استانها
شماره 32555/30905 تاريخ 14/2/89
وزیران عضو کمسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 16/12/1388 بنا به پیشنهاد شماره 916/ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شورای عالی استانها و به استناد بند ( 9 ) الحاقی ماده ( 78 ) مکرر ( 2 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1386 - و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 373 ه مورخ 10/10 1386  آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور را به شرح زیر موافقت نمودند :" آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های  اسلامی کشور "ماده 1- ارکان تشکیلاتی شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر تعیین می شود :
الف -  دفتر هیئت رییسه
ب - دبیرخانه
پ - کميسیونها
تبصره - شورای اسلامی شهرستان و بخش فاقد رکن بند ( پ ) و شورا ی اسلامی روستا صرفا دارای رکن بند ( ب ) می باشد .
ماده 2 - سقف ردیفهای شغلی شورای عالی استانها به تعداد ( 35 ) ردیف و شورای اسلامی استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا با تأیید شورای عالی استانها به شرح زیر تعیین می شود :
الف - شورا ی اسلامی استانها حداکثر ( 5 ) ردیف
ب - شورای اسلامی شهرستان تا سی و پنج هزار نفر جمعیت ( 1 ) ردیف
پ - شورای اسلامی شهرستان تا هفتاد هزار نفر جمعیت ( 2 )ردیف
ت - شورای اسلامی شهرستان از هفتاد هزار نفر جمعیت به بالا ( 3 ) ردیف
ث- شورای اسلامی شهرهای بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( 2 ) ردیف
ج - شورای اسلامی شهرهای پنجاه هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر جمعیت    ( 3 ) ردیف
چ - شورای اسلامی شهرهای صد هزار نفر جمعیت تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ( 4 ) ردیف
ح - شورای اسلامی شهرهای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( 6 ) ردیف
خ - شورای اسلامی شهر های پانصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت   ( 10 ) ردیف و شهرهای بيش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنجاه هزار نفر ( 1 ) ردیف اضافه می شود .
د - شهر تهران ( 140 ) ردیف
تبصره 1-  به کارگیری افراد برای تصدی ردیفهای شغلی این ماده منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار در بودجه سالانه شورا و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است .
تبصره 2- به کار گیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر با رعایت بند    ( 8 ) ماده ( 6 ) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورا های اسلامی شهرها موضوع تصویب نامه شماره 1762/ت21068 ه مورخ 24/1/1387 خواهد بود .
ماده 3- شوراهای اسلامی مکلفند امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غیر دولتی انجام دهند .
ماده 4- شرح وظایف تفصیلی هریک از ردیفهای شغلی توسط دبیر خانه شورای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای مربوط به تایید شورا ی عالی استانها می رسد .
ماده 5- دبیرخانه شوراها مسئولیت انجام اموری را که از طرف رییس شورا ارجاع می شود بر عهده دارد .
تبصره - رییس دبیرخانه شورای عالی استانها و مسئول دبیرخانه شوراهای اسلامی توسط رییس شورای مربوط منصوب می شوند .
ماده 6- کارکنان دبیرخانه شورای عالی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار- مصوب 1369- آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت 25342 ه مورخ 14/12/1381 ) و قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آنها هستند .
ماده 7- دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات می توانند از خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی ، شهرداری ها و دهیاریها به صورت مأمور استفاده نمایند .
این تصمیم نامه در تاریخ 11/2/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، معاون حقوقی رییس جمهور ، معاونت امور مجلس رییس جمهور ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی ، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و موسسات دولتی ، استانداری های سراسر کشور ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت .  
 ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=49