روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

معرفي دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي
تاريخ نگارش: 21 تير ماه ، 1389(09:02:51)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:05:02)
سرفصل: اهداف راهبردی ترویج کشاورزی


 شرح وظايف دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي  1- همکاری و هماهنگی با دفتر تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی به منظور برنامه ریزی ، تهیه و تدوین آیین نامه ها ، دستورالعملها ، مقررات ، ضوابط و استاندار های محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی در سطوح استانی و ستادی .
2- گردآوری و جمع بندی آمار ، اطلاعات وگزارش هاي تخصصی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی در سطح استان و ارائه آنها به مراجع ذیربط استانی و دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی .
3- برنامه ریزی به منظور مشارکت و همکاری در تهیه و تدوین طرحها و پروژه های مرتبط با موضوعات زیست محیطی و مدیریت پایدار کشاورزی در سطح استان .
4- تهیه و تدوین و ارائه گزارش فعالیت و عملکرد ادواری به رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی .
5- نظارت ، ارزیابی و پایش طرحها و پروژه های مطالعاتی و اجرایی مرتبط با محیط زیست .
6- تعامل و تبادل افکار و نظرات و همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط استانی ، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ، اداره کل حفاظت محیط زیست و.... ( تحت نظارت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ) در چارچوب وظایف محوله .
7- حضور و مشارکت فعال در جلسات شورای هماهنگی برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان و کمیته ها و شورای ذیربط در سطح استان ، نشستهای هماهنگی نمایندگان معاونتها و استانها در سطوح ملی و منطقه ای .
8- همکاری و مشارکت با واحد های ذیربط در تدوین نیازهای آموزشی و ترویجی ، مطالعاتی و پروهشی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی در سطوح استانی و ستادی و نیز همکاری در اجرای دوره های آموزشی در سطح استان .
9- برقراری ارتباط ، تعامل و همکاری با تشکلها ، سازمانهای غیر دولتی ، انجمن ها و مجامع علمی تخصصی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی در سطح استان و تلاش برای جلب مشارکت عمومی و مردمی در راستای سیاست و راهبردهای مربوط به کشاورزی پایدار .
10-  همکاری در برگزاری سمینارها ، همایش ها و کنفرانسهای مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی در سطوح استانی _ منطقه ای عندالزوم ملی .
11-  مشارکت و همکاری با دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی در ایجاد بانک اطلاعات توسعه پایدار کشاورزی و ارسال به موقع اطلاعات مرتبط با حیطه فعالیتهای بخش کشاورزی در استان .
12- برنامه ریزی ، همکاری و هماهنگی با رسانه های عمومی (بالاخص استانی ) برای افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی ( فرهنگ سازی ) .
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=64