روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

قرارداد بیمه حوادث جمعی شاغلین سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در سال 1389
تاريخ نگارش: 10 مرداد ماه ، 1389(12:01:43)
آخرين بروزآوري: 26 فروردين ماه ، 1391(23:50:37)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


قرارداد بیمه حوادث جمعی شاغلینشماره : /89/ 3422011                                                                                                                                                  تاریخ صدور : /3/89
بیمه گذار : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی                                                                                   تاریخ شروع ساعت 24 روز : 31/2/89
تعداد بیمه شدگان : با الحاقیه تعیین می گردد                                                                                                     تاریخ انقضاء ساعت 24 روز : 31/2/90 
 حق بیمه صادره : با الحاقیه صادر می گردد                                                                                                                  محل صدور : شعبه ارومیه     
3 % مالیات بر ارزش افزوده : ‏با الحاقیه تعیین می گردد .‏ این قرارداد فیمابین شرکت سهامی بیمه دانا و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی که بعد از این به ترتیب بیمه گر و بیمه گذار نامیده می شود .بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و آیین نامه های شورای آلی مصوب شورای عالی بیمه و عرف بیمه در ایران و همچنین شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص که ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد ، با شرایط خصوصی زیر منعقد می گردد .‏فصل اول - تعاریف و اصطلاحات‏ماده 1 ‏) بیمه گر :  ‏شرکت سهامی بیمه دانا ( به نشانی : ‏ارومیه فلکه مدرس اول رجایی تلفن‏ 3455193 )
‏ماده 2 ‏) بیمه گذار : ‏سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ( به نشانی . ارومیه جاده سلماس ) که پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید .
‏ماده 3 ‏) بیمه شدگان : عبارتند از کارکنان شاغل ( رسمی ، قراردادی ، پیمانی ) و بازنشستگان بیمه گذار که تعداد با الحاقیه تعیین میگردد .
تبصره 1 : ‏بیمه شدگان در بیمه حادثه حداکثر تا سن 75 ‏سالگی تمام تحت پوشش می باشند . ( افراد بالای 75 سال نیز با در نظر گرفتن ده درصد اضافه نرخ در ازای هر سال می توانند تحت پوشش بیمه حادثه قرار گیرند ) .
‏ماده 4 :  موضوع قرارداد : عبارتند از پوشش بیمه ای کلیه بیمه شدگان درمقابل خطر فوت ، نقص عضو و از کار   افتادگی دائم و قطعی ( کلی و جزیی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام اوقات زندگی در داخل و یا خارج از کشور .
تبصره 1 : حادثه : عبارتند  از هر واقعه ناگهانی ناشی  از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده یا ذینفع بروز کرده باشد و منجر به فوت یا صدمه بدنی ( جرح ، نقص عضو و از کار افتادگی ) بیمه شده گردد .
تبصره 2 : نقص عضو و از کارافتادگی دائم و قطعی ( کلی وجزیی ) عبارتند از قطع یا تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی کارعضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه گر وضعیت دائم قطعی داشته باشد .
تبصره 3 : حوادث ناشی از رانندگی بیمه شده وقتی تحت پوشش این قرارداد می با شند که وی دارای گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه طبق مقررات  اداره راهنمایی و رانندگی کشور باشد .
فصل دوم - وظایف و تعهدات بیمه گذار ماده 5 ) اصل حسن نیت - بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خدداری نماید و یا عمدا بر خلاف واقع اظهار بنماید بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ، ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده ، هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد ، در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

ماده 6 ) بیمه گذار موظف است هنگام مبادله قرارداد یا حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ شروع قرارداد دو نسخه لیست اسامی ومشخصات کامل کارکنان مشمول بیمه شامل : شماره ردیف ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد (روز/ماه/ سال ) ،  شماره و محل صدور شناسنامه را طبق نمونه پیوست (بدون قلم خوراکی وبا خط خوانا ) ترجیحا بوسیله رایانه تهیه و تنظیم نموده و دراختیار بیمه گر قرار دهد و حداکثر ظرف مدت 30 روز بعد از پایان هر ماه هرگونه تغییرات در تعداد بیمه شدگان را اعم از افزایش یا کاهش به روال فوق کتبا به بیمه گر اعلام نماید در این صورت تاریخ نامه بیمه گذار در دبیرخانه بیمه گر ملاک پوشش بیمه ای خواهد بود و در غیر این صورت ملاک پرداخت غرامت ، آخرین اطلاعات درمانی بیمه گذار قبل از وقوع خطرات و حوادث مشمول بیمه خواهد بود ، در صورت عدم ارسال مذکور در موعد مقرر بیمه گر هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به پرداخت خسارت افراد مندرج در لیست مزبور ندارند .
تبصره 1 : دو نسخه لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گزار تهیه گردیده میبایست به امضاء طرفین رسیده ، ممهور و مبادله گردد چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت غرامت ، مورد عمل بیمه گر قرار خواهد گرفت .
 تبصره 2 : شروع پوشش بیمه ای کارکنان جدید بیمه گذار ( اعم از جدید الاستخدام ، مأمور ، انتقالی ) از تاریخ اجرای حکم کارگزینی بیمه گذار که به تأیید اداره کل امور اداری سازمان و با ارائه مدارک مثبته پس از 30 روز از صدور حکم خواهد بود . چنانچه اعلام تغییرات در تعداد بیمه شدگان ( افزایش ) درطول قرارداد بروال فوق نباشد بیمه گر هیچگونه تعهدی درپرداخت غرامات احتمالی این قبیل : کارکنان را نخواهد داشت در مورد حذف بیمه شدگان زمان مؤثر همان زمان قطع همکاری بیمه شده با بیمه گذار است مگر آنکه از تاریخ قطع همکاری تا اعلام کتبی بیمه گذار بیش از 30 روز گذشته باشد که در این صورت ملاک محاسبه حق بیمه تاریخ وصول نامه بیمه گذار در دبیرخانه بیمه گر می باشد . تبصره 3 : مقصود از افزایش در تعداد بیمه شدگان عبارتست از استخدام جدید ، انتقالی ،مأمور و....و در مورد کاهش عبارتست از متوفی ، بازنشسته ، از کار افتاده ، باز خرید ، مستعفی ، اخراجی و....
  ماده 7 ) حق بیمه ، حق بیمه سالانه هریک از بیمه شدگان مبلغ 45000 ریال می باشد .
تبصره 1 : حق بیمه صادره قرارداد اضافه می شود 3%  مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تعداد بیمه شدگان مبلغ با الحاقیه تعیین می گردد  و بیمه گذار موظف است  کل مبلغ حق بیمه را بصورت ماهانه کسر از حقوق و در پایان هر ماه در وجه بیمه گر پرداخت می نماید .
تبصره 2 : در صورت عدم پرداخت بموقع حق بیمه حد اکثر تا یکماه پس از سررسید معینه ، بیمه گر هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به پرداخت غرامت به بیمه گذار یا بیمه شده ندارد و اگر بیمه گر در این راستا به هر دلیل از جمله به علت اقدام قانونی بیمه شدگان و بموجب رأی مراجع ذیصلاح غرامت پرداخت کند ، بیمه گذار مسئول بازپرداخت غرامت پرد اختی ، به بیمه گر می باشد . بدیهی است امتناع یا تأخیر در پرداخت حق بیمه و همچنین عدم انجام تعهدات بیمه گر به علت تأخیر یا امتناع بیمه گذار از پرداخت حق بیمه به هیچ وجه رافع مسئولیت بیمه گذار در پرداخت حق بیمه نمی باشد و بیمه گذار در هر حال موظف و مکلف است حق بیمه متعلقه را در موعد مقرر به بیمه گر پرداخت نماید .
‏تبصره 3 : محاسبه حق بیمه اضافی و برگشتی ، در الحاقیه تغییرات تعداد بیمه شدگان ، بصورت ماهانه ( کمتر از یکماه ، یکماه تمام ) خواهد بود .
تبصره 4 : حق بیمه ، بیمه شدگانی که درطول قرارداد اعلام انصراف می نمایند قابل برگشت نمی باشد .
تبصره 5 : حق بیمه مربوط به تغییراتماهانه بیمه شدگان ( افزایش و کاهش ) که به وسیله الحاقی تعیین گردد می بایست تا پایان قرارداد تسویه شود .  
ماده 8 ) بیمه گذار موظف است هنگام بروز خطرات مشمول بیمه مراتب را در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت60روز از زمان اطلاع کتبا به بیمه گر اعلام نموده و متعاقبا ظرف مدت اعتبار قرارداد اصل یا تصویر مصدق مدارک توسط مراجع ذیصلاح را به شرح ذیل به همراه تقاضای کتبی بررسی و ادامه برای بیمه گر ارسال نمایند در غیر این صورت بیمه گر تعهد و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارد .تبصره 1 : در مورد نقص عضو ناشی از حادثه ، بیمه گذار موظف است طبق نظریه پزشک معالج به محض پایان طول مدت دوره درمان بیمه شده ، مدارک مورد نیاز را جهت بیمه گر ارسال نماید .
تبصره 2 : مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود ، بنابراین در صورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور بیمه گر هیچگونه مسئولیتی در مقابل بیمه گذار و بیمه شده ندارد .
تبصره 3 : در هر صورت انجام تعهدات بیمه گذار مقدم بر تعهدات بیمه گر می باشد .

الف ) در صورت فوت :
1- ‏ تصویر شناسنامه باطل شده متوفی  ( برابر اصل شده توسط مراجع ذیصلاح )
2-  ‏خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار
3-  گواهی فوت پزشک یا پزشکی قانونی ( در صورت فوت حادثه ) مبنی بر تعیین فوت .
4-  گزارش  مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی  تنظیم و نام بیمه شده متوفی در آن قید شده باشد .
5-  چنانچه متوفی راننده وسایل نقلیه باشد ارائه گواهینامه متناسب باوسیله نقلیه و یا تأییدیه آن الزامی است .
6-  آخرین فیش حقوقی وحکم کا رگزینی صادره قبل ازتاریخ وقوع حادثه .

ب ) در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه :
1- گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح مأمور رسیدگی به حادثه تنظیم گردیده و نام بیمه شده مصدوم درآن قید شده باشد .
2-  گواهی آخرین پزشک معالج مبنی برپایان معالجات واحراز نقص عضو و ازکارافتادگی دائم  و قطعی ( کلی و جزیی) بیمه شده .
‏تبصره : درصورتیکه حوادث منجربه نقص عضو بیمه شده نیز رانندگی باشد و بیمه شده  نیزرانند گی وسیله نقلیه را درهنگام سانحه برعهده داشته باشد ، ارائه گواهینامه رانندگی  متناسب با نوع وسیله نقلیه و یا تأئیدیه ازاداره راهنمایی و رانندگی مبنی برداشتن گواهینامه رانندگی الزامی است.‏ نکته : در کلیه موارد فوق ( بند الف و ب )اصل یا تصویر تأیید مدارک توسط مراجع ذیصلاح می بایست همراه باتقاضای کتبی بیمه گزار جهت بیمه گر ارسال گردد .
 
فصل سوم - حدود تعهدات بیمه
ماده 9) بیمه گر متعهد است در صورت وقوع هریک از خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته موضوع ماده 8 ، غرامت تعیین شده را در وجه بیمه گذار پرداخت نموده تا حسب مورد بصورت ذیل تادیه نماید .
1- در صورت نقص عضو : به بیمه شده .
2-  در صورت فوت : در وجه شماره حساب اعلامی بیمه گذار
1- در صورت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه مبلغ 50000000 ريال .
2-  در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی ( کلی و جزئی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ 50000000 ريال
تبصره 1 : یک برگ نمونه فرم تعیین ذینفع توسط بیمه گر در اختیار بیمه گذار هت تکثیر و توزیع بین بیمه شدگان قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 : نقص عضو دائم و قطعی ( کلی و جزیی ) بیمه شده طبق جداول مورد عمل بیمه گر منطبق با شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص که ضمینه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد محاسبه خواهد شد .
تبصره 3 : به منظور ایجاد تسهیلات برای خانواه متوفی ( بیمه شده ) در صورت رعایت مفاد قرارداد از سوی بیمه گذار و با در خواست کتبی بیمه گذار و ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل رونوشت فوت و گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت بیمه شده حداکثر 50% تعهدات در اسرع وقت ( ظرف مدت 48 ساعت ) به عنوان علی الحساب  ( تا تعیین تکلیف پرداخت کلی ) در وجه بیمه گذار پرداخت می نماید . بدیهی است در صورت ارائه مدارک موضوع ماده 8  قرارداد و بررسی آن توسط بیمه گر مشخص گردد غرامت فوت متوفی برابر مفاد قرارداد غیر قابل پرداخت تلقی و خارج از شمول تعهدات بیمه گر باشد مراتب کتبا ه بیمه گذار ابلاغ و ظرف مدت 7 روز بیمه گذار متعهد به استرداد مبلغ علی الحساب پرداختی می باشد .
تبصره 4 : خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه کار مشخص نموده باشند .
ماده 10) استثنائات - موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
1- خودکشی و یا اقدام به آن
2- صدمات بدنی که بیمه شده عمده موجب آن می شود .
3- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .
4- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معونت در آن .
5- هرگونه دیسک ویا فتق بیمه شده .
6- بیماری و یا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد .
7- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (  اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن ) ، در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر اقراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد شد .
8- خطرات ناشی از ، آتشفشان فعل و انفعالات هسته ای ، طوفان ، جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی ، انفجار بمب و هرگونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی .
فصل چهارم - مقررات گوناگون
ماده 11 ) حل اختلاف : بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هر گونه اختلاف نظر ناشی از اجرای این قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند چنانچه ازین طریق به توافق نرسند رفع اخاف با مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود .
ماده 12) به منظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت غرامت ، در صورت نیاز حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار در رابطه با این قرارداد جهت بیمه گر محفوظ می باشد و بیمه گذار موظف در این زمینه همکاریهای لازم را به عمل آورد .
ماده 13) تغییر نشانی بیمه گذار : بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به بیمه گر اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع ، مکاتباتی که با آخرین نشانی بیمه گذار ، که در اختیار بیمه گر قرار گرفته است ، ارسال گردد ابلاغ شده تلقی می شود .
ماده 14 ) کلیه مفاد این قرارداد برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا است ، نسبت به موارد پیش بینی نشده در این قرارداد طبق قانون و عرف بیمه و قوانین جاری عمل خواهد شد .
ماده 15 ) حق تجدید نظر در شرایط و مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار آن و نیز در پایان هر دوره با توافق طرفین ، برای بیمه گر و بیمه گذار محفوظ است .
تبصره : هرگونه تغییر در مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار قراردادبا صدور الحاقیه ( که جزء لاینفک قرارداد می باشد ) از سوی بیمه گر صورت می پذیرد ، لذا چنانچه در مواقعی الحاقیه ای از سوی بیمه گر و به بیمه گذار ابلاغ شود و بیمه گذار نسبت به مفاد آن اعتراضی نداشته باشد و مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت آن بصورت مکتوب به بیمه گر اعلام ننموده باشد الحاقیه از سوی بیمه گذار پذیرفته شده تلقی گردیده و توسط طرفین لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 16 ) مدت اعتبار این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است که از ساعت 24 روز 31/2/89 شروع و ساعت 24 روز 31/2/90 پایان می یابد و هر یک از طرفین می تواند حداقل دو ماه قبل از انقضاء قرارداد نظر خودرا مبنی بر تمدید قرارداد کتبا به طرف دیگر اعلام نماید ، در غیر این صورت قرارداد با صدور الحاقیه از سوی بیمه گر قابل تمدید است . ماده 17- این قرارداد در 17 ماده و 21 تبصره و در دو نسخه تنظیم یافته و هر دو نسخه حکم واحد را دارد .         ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=87