روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

قرارداد بیمه عمر جمعی شاغلین سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در سال 1389
تاريخ نگارش: 14 مرداد ماه ، 1389(12:28:19)
آخرين بروزآوري: 26 فروردين ماه ، 1391(23:52:15)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


قرارداد بیمه عمر جمعی شاغلینشماره : 89/3422011         تاريخ شروع : ساعت 24 روز 31/2/89         تاريخ انقضاء : ساعت 24 روز 31/2/89این قرارداد فیمابین شرکت سهامی بیمه دانا و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی که بعد از این به ترتیب بیمه گر و بیمه گذار نامیده می شود بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و آیین نامه های شورای آلی مصوب شورای عالی بیمه و عرف بیمه در ایران و همچنین شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص که ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد ، با شرایط خصوصی زیر منعقد می گردد . 
‏فصل اول - تعاریف و اصطلاحات‏ماده 1 ‏) بیمه گر :  ‏شرکت سهامی بیمه دانا ( به نشانی : ‏ارومیه فلکه مدرس اول رجایی تلفن‏ 3455193 )
‏ماده 2 ‏) بیمه گذار : ‏سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ( به نشانی . ارومیه جاده سلماس ) که پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید .
‏ماده 3 ‏) بیمه شدگان : عبارتند از کارکنان شاغل ( رسمی ، قراردادی ، پیمانی ) و بازنشستگان بیمه گذار که تعداد با الحاقیه تعیین میگردد .
 تبصره 1 : ‏بیمه شدگان در بیمه عمر حداکثر تا سن 70 ‏سالگی تمام تحت پوشش می نماید .
‏تبصره 2 : ‏چنانچه در طول قرارداد  فیمابین سن بیمه شده ای از سقف تعیین شده ( موضوع تبصره 1 ‏ماده 3 ‏) تجاوز نماید مشروط بر پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار ، بیمه شده تا پایان قرارداد تحت پوشش خواهد بود و درصورت تمدید قرارداد سال بعد از گروه بیمه شدگان حذف خواهد شد .

‏ماده 4 ‏: موضوع قرارداد : ‏عبارتست از پوشش بیمه ای کلیه بیمه شدگان در مقابل خطر فوت بهر علت ( طبیعی ، بیماری و حادثه ) .
 تبصره : ‏افرادی که قبل از شروع قرارداد از کار افتاده ناشی از بیماری می باشند به استثناء مجروحین جنگی و جانبازان حالت اشتغال بهیچوجه تحت پوشش بیمه این قرارداد قرار نخواهند گرفت و بیمه گذار بایستی از ارسال لیست اینگونه افراد به بیمه گر امتناع نماید اما چنانچه بیمه گذار به هر ترتیبی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از کار افتادگان ناشی از بیماری به بیمه گر اقدام نماید این امر تعهدی برای بیمه گر ایجاد ننموده و فقط حق بیمه دریافت شده از سوی بیمه گر قابل برگشت می باشد ، در این صورت بیمه گذار راسا مسئول و پاسخگویی این گونه افراد خواهد بود .
 
 
‏فصل دوم -  وظایف و تعهدات بیمه گذار
 
 ماده 5 : اصل حسن نیت : بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند ، ‏ اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمدا برخلاف واقع اظهار بنماید بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ، ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده ، هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد ، در این صورت نه فقط  وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .
ماده 6 : بیمه گذارموظف است هنگام مبادله قرارداد یا حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ شروع قرارداد دونسخه لیست اسامی مشخصات کامل کارکنان مشمول بیمه شامل :  شماره ردیف ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد (روز/ماه / سال) ، شماره و محل صدور شناسنامه را طبق نمونه پیوست (بدون قلم خورگی وبا خط خوانا )  ترجیحا بوسیله رایانه تهیه و تنظیم نموده ودراختیار بیمه
‏ قراردهد و حداکثر ظرف مدت 30‏ روزبعد از پایان هرماه هرگونه تغییرات در تعداد بیمه شدگان را اعم
 ازافزایش یا کاهش به روال فوق کتبا به بیمه گر اعلام نماید در اینصورت تاریخ ثبت نامه بیمه گذار در
 دبیرخانه بیمه گر ملاک پوششی بیمه ای خواهد بود و
درغیراینصورت ملاک پرداخت غرامت ، آخرین اطلاعات دریافتی بیمه گذار قبل از وقوع خطرات و حوادث مشمول بیمه خواهد بود  درصورت عدم ارسال لیست مذکور در موعد مقرر بیمه گر هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به پرداخت خسارت افراد مندرج در لیست مزبور ندارد .
تبصره 1: دو نسخه لیست اسامی ومشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده می بایست به امضاء طرفین رسیده ، ممهور و مبادله گردد .چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت غرامت ، مورد عمل بیمه گر قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 :  ‏شروع پوشش بیمه ای کارکنان جدید بیمه گذار( اعم ازجدید الاستخدام ، مأمور، انتقالی ) از تاریخ اجرای حکم  کارگزینی بیمه گذار که به تأیید اداره کل امور اداری سازمان و با ارائه مدارک مثبته پس از روز از صدور حکم خواهد بود . چنانچه اعلام تغییرات در تعداد بیمه شدگان ( افزایشی ) در طول قرارداد بروال فوق نباشد بیمه گر هیچگونه تعهدی در پرداخت غرامات احتمالی این قبیل کارکنان را نخواهد داشت در مورد حذف بیمه شدگان زمان مؤثر همان تاریخ قطع همکاری بیمه شده با بیمه گذار ا ست ،  مگر آنکه از تاریخ قطع همکاری  تا اعلام  کتبی  بیمه گذار بیش از 30 روز گذشته باشد که دراینصورت ملاک محاسبه حق بیمه تاریخ وصول نامه بیمه گذار در دبیرخانه بیمه گر می باشد .
تبصره 3 : مقصود از افزایش در تعداد بیمه شدگان عبارتست از استخدام جدید ، مأمور و ....و در مورد کاهش عبارت است از متوفی ، باز نشسته ، از کار افتاده ، باز خرید ، مستعفی ، اخراجی و....
ماده 7 : حق بیمه : حق بیمه سالانه هر یک از بیمه شدگان شاغل مبلغ 694000 ریال و بازنشسته 550/520 ریال می باشد .
تبصره 1: نحوه پرداخت حق بیمه : حق بیمه صادره قرارداد با توجه به تعدد بیمه شدگان و لیست اسامی و مشخصات پرسنل الحاقیه تعیین می گردد و بیمه گذار موظف است مبلغ حق بیمه قرارداد را بصورت ماهانه کسر از حقوق و در پایان هر ماه به شماره حساب 92/3680725 نزد بانک ملت ( قابل پرداخت در تمام شعبات بانک ملت ) پرداخت نمایند .
تبصره 2 : در صورت عدم پرداخت حق بیمه حداکثر تا 1 ماه پس از سررسید معینه ، بیمه گر هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به پرداخت غرامت به بیمه گذار یا بیمه شده ندارد و اگر بیمه گر در این راستا به هر دلیل از جمله بعلت اقدام قانونی بیمه شدگان و به موجب  رأی  مراجع ذیصلاح غرامت پرداخت کند ، بیمه گذار مسئول باز پرداخت غرامت پرداختی ، به بیمه گرمی باشد . بديهي است امتناع يا تاخير در پرداخت حق بيمه و همچنين عدم انجام تعهدات بيمه گر بعلت تاخير يا امتناع بيمه گذار از پرداخت حق بيمه به هيچ وجه رافع مسئوليت بيمه گذار در پرداخت حق بيمه نمي باشد و بيمه گذار در هر حال موظف و مكلف است حق بيمه متعلقه را در موعد مقرر به بيمه گر پرداخت نمايد .

تبصره 3 :  صورتیکه بیمه گذار نسبت به ایفا تعهدات خود اقدام نکند بیمه گرحق فسخ قرارداد را دارد دراین صورت بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلقه را به میزانی که  بیمه گر اعلا م می کند به وی پرداخت کند .تبصره 4 : محاسبه حق بیمه اضافی و برگشتی ، درالحاقیه تغییرات تعداد  بیمه شدگان ، بصورت ماهانه ( کمتر ازیکماه تمام ) خواهد بود . ‏تبصره 5 : بیمه گذارموظف است باقیمانده حق بیمه سال بیمه شدگانی را که به هرعلت( بجزاستثنائات مندرج در ماده 10 ) فوت می نمایند یک جا در وجه بیمه گر پرداخت نماید.تبصره 6 : حق بیمه هریک از بیمه شدگان به دلیل اعلام انصراف آنها ازادامه قرارداد بهیچوجه قابل برگشت نمی باشد . تبصره 7 : حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه  شدگان ( افزایش و کاهش ) که به وسیله الحاقی تعیین می گردد می بایست تا پایان قرارداد تسویه شود .‏ماده 8 )  بیمه گذار موظف است هنگام بروز خطرات مشمول بیمه مراتب را دراسرع وقت حداکثر ظرف مدت 6 روز از زمان اطلاع  اعلام نموده و متعاقبا ظرف مدت اعتبار قرارداد اصل یا تصویر مصدق مدارک توسط مراجع ذیصلاح را بشرح ذیل به همراه  تقاضای کتبی جهت بررسی و اقدام برای بیمه گر ارسال نمایند . در غیر اینصورت بیمه گر تعهد و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارد . تبصره 1 : مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشا دعوي خواهد بود ، بنابراين در صورت اقامه دعوي پس از مدت مذكور بيمه گر هيچگونه مسئوليتي در مقابل بيمه گذار و بيمه شدگان ندارد .تبصره 2 : در هر صورت انجام تعهدات بيمه گذار مقدم بر تعهدات بيمه گر مي باشد .
درصورت فوت : 
‏1 -  تصویر صفحات شناسنامه باطل شده  متوفی . ( برابر اصل شده توسط مراجع ذیصلاح )

2 - خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار .
 3 -  گواهی فوت پزشک  یا  پزشکی قانونی (درصورت فوت حادثه ) مبنی بر تعیین علت فوت .4-  گزارش مشروح حادثه که  توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی تنظیم  و نام بیمه شده متوفی در أن قید شده باشد .  5 -  آخرین  فیش حقوقی و حکم کار گزینی صادره قبل از تاریخ وقوع حادثه
‏نکته : درکلیه موارد فوق اصل یا تصوپر تأیید شده مدارک توسط مراجع ذیصلاح می بایست همراه با تقاضای کتبی بیمه گذار جهت  بیمه گر ارسال گردد . 
فصل سوم - تعهدات بيمه گرماده 9 : بیمه گر متعهد است در  صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته موضوع ماده 8  غرامت تعیین شده را در وجه شماره حساب اعلامی بیمه گذار پرداخت نموده اند .
تبصره : یک برگ نمونه فرم تعیین ذینفع توسط بیمه گر در اختیار بیمه گذار جهت تکثیر و توزیع بین بیمه شدگان قرار خواهد گرفت .
- در صورت فوت به هر علت شاغلین ( طبیعی ،بیماری یا حادثه ) مبلغ 200000000 ریال
- در صورت فوت به هر علت بازنشسته (  طبیعی ،بیماری یا حادثه ) مبلغ 150000000 ریال
تبصره : خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و با پروانه کار دریافت نموده باشد .
تبصره : پرداخت 50% غرامت فوت در بیمه های عمر و حوادث به صورت علی الحساب ظرف 48 ساعت بعد از اعلام کتبی اداره کل امور اداری سازمان و پرداخت مانده غرامت حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از تاریخ ارسال مدارک انجام خواهد شد .
ماده 10 : استثنائات : موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
-  خود کشی یا اقدام به آن .
-  ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، و یا معاونت در آن .
-  فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن ) ، در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افرا د ذینفع در سرمایه بیمه خواهد شد .
-  خسارت ناشی از زمین لرزه ، آتشفشان فعل و انفعالات هسته ای ، سیل و طوفان ، جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ،کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی ، انفجار بمب و هر گونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی .
-  در صورتی که بیمه شده با هر یک از بیماری های صعب العلاج ( که از نظر پزشکی منع پوشش بیمه ای دارند ) ابتلا باشد و اقدام به اخذ پوشش بیمه ای نموده و تحت پوشش قرار گیرد در صورت فوت وی ، چنانچه اثبات شود که بیماری ایشان قبل از تاریخ شروع پوشش بیمه ای بوده خسارت وی غیر قابل پرداخت خواهد بود . 
 
فصل چهارم : مقررات گوناگون
ماده 11 -  حل اختلاف : بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف نظر ناشی از اجرای این قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند چنانچه از این طریق به توافق نرسند رفع اختلاف با مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود .
ماده 12-  به منظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت غرامت ، در صورت نیاز حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار در رابطه با این قرارداد جهت بیمه گر محفوظ می باشد و بیمه گذار موظف است در این زمینه همکاری های لازم را به عمل آورد .
ماده 13-  تغییر نشانی بیمه گذار : بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به بیمه گر اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع ، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار ، که در اختیار بیمه گر قرار گرفته است ، ارسال گردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد .       
ماده 14-  کلیه مفاد این قرارداد و برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا است ، نسبت به موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بق قانون و عرف بیمه و قوانین جاری عمل خواهد شد .
ماده 15- حق تجدید نظر در شرایط و مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار آن و نیز در پایان هر دوره با توافق طرفین ، برای بیمه گر و بیمه گذار محفوظ است .
تبصره : هر گونه تغییر در شرایط و مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار قرارداد با صدور الحاقیه ( که جزء لاینفک قراداد می باشد ) از سوی بیمه گر صورت می پذیرد ، لذا چنانچه در مواقعی الحاقیه ای از سوی بیمه گر صادر و به بیمه گذار ابلاغ شود و بیمه گذار اعتراضی نسبت به مفاد آن نداشته و مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت آن بصورت مکتوب به بیمه گر ابلاغ ننموده باشد الحاقیه از سوی بیمه گذار پذیرفته شده تلقی گردیده و توسط طرفین لازم الاجرا می باشد .
ماده 16- مدت اعتبار این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است که از ساعت 24 روز 31/2/89 شروع و ساعت 24 روز 31/2/90 پایان می یابد و هر یک از طرفین می تواند حداقل دو ماه قبل از انقضاء قرارداد نظر خود را مبنی بر تمدید قرارداد کتبا به طرف دیگر اعلام نماید ، در غیر این صورت قرارداد با صدور الحاقیه از سوی بیمه گر قابل تمدید است .
ماده 17- این قرارداد در 17 ماده و 19 تبصره و در دو نسخه تنظیم یافته و هر دو نسخه حکم واحد را دارد .
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=89