روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

قرارداد بیمه عمر جمعی ( همسر و فرزند ) كاركنان سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در سال 1389
تاريخ نگارش: 14 مرداد ماه ، 1389(12:37:30)
آخرين بروزآوري: 26 فروردين ماه ، 1391(23:53:17)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


قرارداد بیمه عمر جمعی ( همسر و فرزند )شماره : /89/3422011                                                                    ‏تاریخ صدور : /3/89
تاریخ شروع : ساعت 24 روز 31/2/89                                                تاریخ انقضاء :ساعت 24روز31/2/90
 
 این قرارداد فیمابین شرکت سهامی بیمه دانا و وزارت جهاد کشاورزی که بعد از این به ترتیب بیمه گر و بیمه گذار نامیده میشوند براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316و آئیننامه های مصوب شورایعالی بیمه و عرف بیمه در ایران و همچنین شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص که ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد با شرایط خصوصی زیر منعقد می گردد‏ :
 
فصل اول - تعاریف و اصطلاحات
ماده 1 )  بیمه گر: شرکت سهامی بیمه دانا ( به نشانی : ارومیه فلکه مدرس اول رجایی تلفن 3455193 ) ‏ماده 2 ) بیمه گذار : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ( به نشانی : ارومیه
 جاده سلماس ) که پرداخت حق بیمه تعهد می نماید .
ماده 3 )  بیمه شدگان : عبارتند از همسر و یک فرزند تحت تکفل قانونی و بی نام کارکنان شاغل (رسمی ، قراردادی، پیمانی) و بازنشستگان بر اساس لیست ارسالی بیمه درمان تکمیلی و پوشش یک فرزند بی نام .
تبصره :  حداقل سن بیمه شدگان مشمول این قرارداد 4 سال و حداکثر 75 سال می باشد . فرزندان اناث تا زمان ازدواج و یا اشتفال به کار و فرزندان ذکور حداکثر تا سن 30 سال و در صورت اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی تمام وقت حداکثر تا سن 30 سال تمام تحت پوشش قرار می گیرند ضمن اینکه فرزندان دانشجو نیز میتوانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن 30 سال تمام و در مقطع دکتری حداکثر تا سن 30 سال تمام تحت پوشش قرار گیرند و در صورت اشتفال به کار و ازدواج از شمول این قرارداد خارج می گردند .
تبصره 2 : چنانچه در طول قرارداد فیمابین سن بیمه شده از سقف تعیین شده ( موضوع تبصره 1 ماده 3 ) تجاوز نماید مشروط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار ، بیمه شده تا پایان قرارداد تحت پوشش خواهد بود و در صورت تمدید قرارداد سال بعد از گروه بیمه شدگان حذف خواهد شد.
ماده 4 ) موضوع قرارداد :  :  عبارتست ازپوشش بیمه از کلیه بیمه شدگان در مقابل خطر فوت به هر علت ( طبیعی ، بیماری و حادثه )
تبصره 1 : حادثه : عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده یا ذینفغ بروز کرده باشد .
تبصره 2 : افرادی که قبل از شروع قرارداد از کار افتاده ناشی از بیمه می باشند به استثناء مجروحین جنگی و جانبازان حالت اشتغال به هیچوجه تحت پوشش بیمه این قرارداد قرار نخواهند گرفت و بیمه گذار بایستی از ارسال لیست این گونه افراد به بیمه گر امتناع نماید . اما چنانچه بیمه گذار به هر ترتیبی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از کار افتادگان ناشی از بیماری به بیمه گر اقدام نماید این امر تعهدی برای بیمه گر ایجاد ننموده و فقط حق بیمه دریافت شده از سوی بیمه گر قابل برگشت می باشد ، در این صورت بیمه گذار راسا مسئول  و پاسخگویی این گونه افراد خواهد بود .
فصل دوم - وظایف و تعهدات بیمه گذارماده 5 ) اصل حسن نیت -  بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صدافت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمدا بر خلاف واقع اظهار بنمایند بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ، ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده ، هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد ، در این صورت نه فقط وجوه پرداختی مسترد نخواهد شد ، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .
ماده 6 ) بیمه گذار موظف است هنگام مبادله قرارداد و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ شروع  قرارداد دونسخه لست اسامی و مشخصات کامل بیمه شدگان شامل : شماره ردیف ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد (روز/ماه/ سال) ، شماره و محل صدور شناسنامه را طبق نمونه بیوست (بدون ققلم خوردگی وبا خط خوانا ) ترجیحا بوسیله رایانه تهیه و تنظیم نموده و در اختیار بیمه گر قرار دهد و حداکثر ظرف مدت 30 روز بعد از پایان هرماه هرگونه تغییرات در تعداد بیمه شدگان را اعم از افزایش یا کاهش به روال فوق کتبا به بیمه گر اعلام نماید دراین صورت تاریخ  ثبت نامه بیمه گذار در دبیرخانه بیمه گر ملاک پوشض بیمه ای خواهد بود و درغیر این صورت ملاک پرداخت غرامت ، آخرین اطلاعات درمانی بیمه گذار قبل از وقوع خطرات و حوادث مشمول بیمه خواهد بود .
تبصره 1 : دو نسخه لیست اسامی بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده میبایست به امضائء طرفین رسیده ، مهمور و مبادله گردد . چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت غرامت ، مورد عمل بیمه گر قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 : شروع پوشش بیمه ای اعضاء خانواده کارکنان جدید بیمه گذار که دارای شرایط سنی لازم باشند، اعم از جدیدالاسخدام ، مأمور، انتقالی و یا همسر کارکنانی که درطول مدت قرارداد ازدواج نموده اند ، از تاریخ شروع پوشش بیمه ای شاغلین اصلی بیمه گذار خواهد بود در مورد حذف بیمه شدگان زمانی که بیمه شدگان در طول قرارداد فوت می نمایند و یا تاریخی که شاغلین اصلی با بیمه گذار قطع رابطه همکاری می نمایند می باشد .
ماده 7) حق بیمه : حق بیمه سالیانه هر یک از بیمه شدگان همسر مبلغ 19467 ریال و فرزند 5400 ریال می باشد .
تبصره 1 : نحوه پرداخت حق بیمه : حق بیمه صادره قرارداد با توجه به تعداد بیمه شدگان و لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان با الحاقیه تعیین می گردد و بیمه گذار موظف است کل مبلغ حق بیمه قراداد به صورت ماهانه کسر از حقوق و در پایان هر ماه به شماره حساب 92/3680725 نزد بانک ملت ( قابل پرداخت در تمام شعبات بانک ملت ) پرداخت نمایند .
تبصره 2 : در صورت عدم پرداخت بموقع حق یبمه حداکثرتا یکماه پس از سر رسید معینه ، بیمه گر هیچگونه تعهد و مسئولیتی به پرداخت غرامت به بیمه گذار یا بیمه شده ندارد و اگر بیمه گر در این راستا به هر دلیل از جمله به علت اقدام قانونی بیمه شدگان و به موجب رأی مراجع ذیصلاح پرداخت کند ، بیمه گذار مسئول پرداخت باز پرداخت غرامت پرداختی ، به بیمه گر می باشد .
بدیهی است امتناع یا تغییر در پرداخت حق بیمه و همچنین عدم پرداخت تعهدات بیمه گر به علت تاخیر یا امتناع بیمه گذار از پرداخت حق بیمه به هیچ وجه رافع مسئولیت بیمه گذار در پرداخت حق بیمه نمیی باشد و بیمه گذار در هر حال موظف و مکلف است حق بیمه متعلقه را در موعد مقرر به بیمه گر پرداخت نماید .
تبصره 3 : در صورتیکه بیمه گذار نسبت به ایفا تعهدات خود اقدام نکند بیمه گر حق فسخ قرارداد را دارد دراین صورت بیمه گر موظف است حق بیمه متعلقه را به میزانی که بیمه گر اعلام می کند به وی پرداخت کند .
تبصره 4 : محاسبه حق بیمه اضافی و برگشتی ، در الحاقیه تغییرات تعداد بیمه شدگان ، بصورت ماهانه ( کمتر از یکماه یکماه تمام ) خواهد بود . 
تبصره 5 : بیمه گذار موظف است باقیمانده حق بیمه سال بیمه شدگانی را که به هر علت ( بجز استثنائات مندرج در ماده 10 ) فوت می نمایند یک جا در وجه بیمه گر پرداخت نماید .
تبصره 6 : حق بیمه هریک از بیمه شدگان بدلیل اعلام انصراف انها از ادامه قرارداد بهیچوجه قابل برداشت نمی باشد .
تبصره 7 : حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه شدگان ( افزایشی وکاهش ) که به وسیله الحاقی تعیین می گردد میبایست تا پایان قرارداد تسویه شود .
‏ماده 8 )  بیمه گذار موظف است هنگام بروز خطرات مشول بیمه مراتب را در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت 60 روز از زمان اطلاع اعلام نموده و متعاقبا ظرف مدت اعتبار قرارداد اصل یا تصویر مصدق مدارک توسط مراجع ذیصلاح را بشرح ذیل به همراه تقاضای کتبی جهت بررسی و اقدام برای بیمه گر ارسال نمایند درغیر اینصورت بیمه گر تعهد و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارد .
‏تبصره 1 : مرور ز مان دعاوی ناشی از بیمه دوسال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود ، بنابراین درصورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور بیمهگر هیچگونه مسئولیتی درمقابل بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد .
‏تبصره 2 : درهر صورت انجام تعهدات بیمه گذار مقدم بر تعهدات بیمه گر می باشد . 
در صورت فوت :
‏1-  تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی .(برابر اصل شده توسط مراجع ذیصلاح  )
2-  خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار .
3 ‏- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تعیبن علت فوت .
4 ‏- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی .
  5-  چنانچه متوفی راننده وسیله نقلیه باشد ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه و تأییدیه آن الزامی است .
نکته : در کلیه موارد فوق اصل یا تصویر تأیید شده مدارک توسط مراجع ذیصلاح میبایست همراه با تقاضای کتبی بیمه گذار جهت بیمه گر ارسال گردد .
فصل سوم - حدود تعهدات بیمه گرماده 9) بیمه گر متعهد است در صورت وقوع هرگونه خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته موضوع ماده 8 ، غرامت تعیین شده را در وجه بیمه گذار پرداخت نموده تا حسب مورد به صورت ذیل تادیه نماید .
- در صورت فوت : عینا مبلغ سرمایه در وجه بیمه گذار یا بیمه شده اصلی پرداخت می گردد .
- در صورت فوت همسر به هر علت ( طبیعی ، بیماری و حادثه ) مبلغ 10000000 ریال .
- در صورت فوت یک فرزند بی نام به هر علت ( طبیعی ، بیمار و حادثه ) مبلغ 5000000 ریال .
تبصره 1 : خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه کار دریافت نموده باشند .
  ماده 10) استثنائات - موارد زیر و یا تعهد خطر ناشی از ان مشمول تعهدات بیمه گر خارج است :
1- خودکشی و یا اقدام به آن .
2- صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن می شود .
3- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .
4- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا مهاونت در آن .
5- هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده .
6- بیماری و یا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد .
7- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن ) ، در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد شد .
8- خسارت ناشی از زمین لرزه ، آتشفشان فعل و انفعالات هسته ای ، سیل و طوفان ، جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی ، انفجار بمب و هرگونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی .
9- در صورتی که بیمه شده ای به هر یک از بیماری های صعب العلاج ( که از نظر پزشکی منع پوشش بیمه ای دارد ) مبتلا باشد و اقدام به اخذ پوشش بیمه ای نموده و تحت پوشش قرار گیرد در صورت فوت وی ، چنانچه اثبات شود که بیماری ایشان قبل از تاریخ پوشش بیمه بوده خسارت وی غیر قابل پرداخت خواهد بود .
فصل چهارم - مقررات گوناگون ماده 11) حل اختلاف : بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف نظر ناشی از اجراء این قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نماید  چنانچه از این طریق به توافق نرسند رفع اختلاف با مراجع ذیصلاح خواهد بود .
ماده 12) به منظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت غرامت ، در صورت نیاز حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار در رابطه با این قرارداد جهت بیمه گر محفوظ می باشد  و بیمه گذار موظف است در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورد .
ماده 13) تغییر نشانی بیمه گذار : بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به بیمه گر اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع ، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار ، که در اختیار بیمه گر قرار گرفته است ، از سال گردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد .
ماده 14) این قرارداد با علم و اطلاع طرفین از قوانین و مقررات مربوطه منعقد گردیده و برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا است ، نسبت به موارد پیش بینی نشده در این قرارداد طبق قانون و عرف بیمه و قوانین جاری عمل خواهد شد .
ماده 15 ) حق تجدید نظر در شرایط و مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار آن و نیز در پایان هر دوره با توافق طرفین ، برای بیمه گر و بیمه گذار محفوظ است .
تبصره : هرگونه تغییر در مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار قراردادبا صدور الحاقیه ( که جزء لاینفک قرارداد می باشد ) از سوی بیمه گر صورت می پذیرد ، لذا چنانچه در مواقعی الحاقیه ای از سوی بیمه گر و به بیمه گذار ابلاغ شود و بیمه گذار نسبت به مفاد آن اعتراضی نداشته باشد و مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت آن بصورت مکتوب به بیمه گر اعلام ننموده باشد الحاقیه از سوی بیمه گذار پذیرفته شده تلقی گردیده و توسط طرفین لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 16 ) مدت اعتبار این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است که از ساعت 24 روز 31/2/89 شروع و ساعت 24 روز 31/2/90 پایان می یابد و هر یک از طرفین می تواند حداقل دو ماه قبل از انقضاء قرارداد نظر خود را مبنی بر تمدید قرارداد کتبا به طرف دیگر اعلام نماید ، در غیر این صورت قرارداد با صدور الحاقیه از سوی بیمه گر قابل تمدید است .
ماده 17- این قرارداد در 17 ماده و 18 تبصره و در دو نسخه تنظیم یافته و هر دو نسخه حکم واحد را دارد .
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=90