روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

‏قرارداد بیمه حوادث جمعی همسر و فرزند كاركنان سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در سال 1389
تاريخ نگارش: 14 مرداد ماه ، 1389(12:50:34)
آخرين بروزآوري: 26 فروردين ماه ، 1391(23:54:15)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


‏قرارداد بیمه حوادث جمعی همسر و فرزند كاركنان سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در سال 1389شماره : 89/3422011         تاریخ شروع : ساعت 24 روز 31/2/89        تاریخ انقضاء :ساعت 24روز31/2/90
        ‏
 این قرارداد فیمابین شرکت سهامی بیمه دانا و وزارت جهاد کشاورزی که بعد از این به ترتیب بیمه گر و بیمه گذار نامیده میشوند براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316و آئیننامه های مصوب شورایعالی بیمه و عرف بیمه در ایران و همچنین شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص که ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد با شرایط خصوصی زیر منعقد می گردد‏ :فصل اول - تعاریف و اصطلاحات‏ماده 1 )  بیمه گر: شرکت سهامی بیمه دانا ( به نشانی : ارومیه فلکه مدرس اول رجایی تلفن 3455193 ) ‏ماده 2 ) بیمه گذار : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ( به نشانی : ارومیه جاده سلماس ) که پرداخت حق بیمه تعهد می نماید .  ماده 3 )  بیمه شدگان : عبارتند از همسر و یک فرزند تحت تکفل قانونی و بی نام کارکنان شاغل (رسمی ، قراردادی، پیمانی) و بازنشستگان بیمه گذار . ‏تبصره :  حداقل سن بیمه شدگان مشمول این قرارداد 4 سال و حداکثر 75 سال می باشد . فرزندان اناث تا زمان ازدواج و یا اشتفال به کار و فرزندان ذکور حداکثر تا سن 30 سال و در صورت اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی تمام وقت حداکثر تا سن 30 سال تمام تحت پوشش قرار می گیرند ضمن اینکه فرزندان دانشجو نیز میتوانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن 30 سال تمام و در مقطع دکتری حداکثر تا سن 30 سال تمام تحت پوشش قرار گیرند و در صورت اشتفال به کار و ازدواج از شمول این قرارداد خارج می گردند .ماده 4 )  موضوع قرارداد :  عبارتست ازپوشش بیمه از کلیه بیمه شدگان در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و قطعی ( کلی و جزنی ) ناشی ازحوادث مشمول بیمه در تمام اوقات زندگی در داخل و یا خارج ازکشور . 
تبصره 1 : ‏حادثه : عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده یا ذینفغ بروز کرده باشد .
و منجر به فوت یا صدمه بدنی ( جرح ، نقص عضو و ازکار افتادگی ) بیمه شده گردد .
‏تبصره 2 : نقص عضو و از کارافتادگی دائم و قطعی ( کلی و جزیی )عبارتست ازقطع یاتفییر شکل ویا ازدست دادن توانایی کار عضوی ازاعضاء بدن که ناشی ازحادثه بوده و طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه گر ، وضعیت دائم قطعی داشته باشد .
تبصره 3 : حوادث ناشی از رانندگی بیمه شده وقتی تحت پوشش این قرارداد میباشد که وی دارای گوا هینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه طبق مقررات اداره راهنمایی و رانندگی کشور باشد .فصل دوم - وظایف و تعهدات بیمه گذارماده 5 ) اصل حسن نیت -  بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صدافت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمدا بر خلاف واقع اظهار بنمایند بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ، ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده ، هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد ، در این صورت نه فقط وجوه پرداختی مسترد نخواهد شد ، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .
‏ماده 6 ) بیمه گذار موظف است هنگام مبادله قرارداد و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ شروع  قرارداد دونسخه لست اسامی و مشخصات کامل بیمه شدگان شامل : شماره ردیف ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد (روز/ماه/ سال) ، شماره و محل صدور شناسنامه را طبق نمونه بیوست (بدون ققلم خوردگی وبا خط خوانا ) ترجیحا بوسیله رایانه تهیه و تنظیم نموده و در اختیار بیمه گر قرار دهد و حداکثر ظرف مدت 30 روز بعد از پایان هرماه هرگونه تغییرات در تعداد بیمه شدگان را اعم از افزایش یا کاهش به روال فوق کتبا به بیمه گر اعلام نماید دراین صورت تاریخ  ثبت نامه بیمه گذار در دبیرخانه بیمه گر ملاک پوشض بیمه ای خواهد بود و درغیر این صورت ملاک پرداخت غرامت ، آخرین اطلاعات درمانی بیمه گذار قبل از وقوع خطرات و حوادث مشمول بیمه خواهد بود ، درصورت عدم ارسال لست مذکور درموعد مقرر بیمه گر هیچگونه تعهد و مسئولیتی به پرداخت خسارت افراد مندرج درلست مزبور ندارد .
‏تبصره 1 : دو نسخه لیست اسامی بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده میبایست به امضائء طرفین رسیده ، مهمور و مبادله گردد . چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت غرامت ، مورد عمل بیمه گر قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 : شروع پوشش بیمه ای اعضاء خانواده کارکنان جدید بیمه گذار که دارای شرایط سنی لازم باشند، اعم از جدیدالاسخدام ، مأمور، انتقالی و یا همسر کارکنانی که درطول مدت قرارداد ازدواج نموده اند ، از تاریخ شروع پوشش بیمه ای شاغلین اصلی بیمه گذار خواهد بود در مورد حذف بیمه شدگان زمانی که بیمه شدگان در طول قرارداد فوت می نمایند و یا تاریخی که شاغلین اصلی با بیمه گذار قطع رابطه همکاری می نمایند می باشد .
‏ماده 7 )  حق بیمه ، با توجه به تعهدات بیمه گر حق بیمه سالانه همسر کارکنان شاغل مبلغ 9000 ریال و فرزندان کارکنان شاغل مبلغ 9000 ریال می باشد ، که با توجه به تعداد بیمه شدگان حق بیمه صادره قرارداد اضافه می شود 3% مالیات بر ارزش افزوده مبلغ با الحاقیه تعیین می گردد و بیمه گذار موظف است مبلغ حق بیمه را بصورت ماهانه کسر از حقوق و در پایان هر ماه در وجه بیمه گر پرداخت نماید .
‏تبصره 1 : در صورت عدم پرداخت بموقع حق یبمه حداکثرتا یکماه پس از سر رسید معینه ، بیمه گر هیچگونه تعهد و مسئولیتی به پرداخت غرامت به بیمه گذار یا بیمه شده ندارد و اگر بیمه گر در این راستا به هر دلیل از جمله به علت اقدام قانونی بیمه شدگان و به موجب رأی مراجع ذیصلاح پرداخت کند ، بیمه گذار مسئول پرداخت باز پرداخت غرامت پرداختی ، به بیمه گر می باشد .
بدیهی است امتناع یا تغییر در پرداخت حق بیمه و همچنین عدم پرداخت تعهدات بیمه گر به علت تاخیر یا امتناع بیمه گذار از پرداخت حق بیمه به هیچ وجه رافع مسئولیت بیمه گذار در پرداخت حق بیمه نمیی باشد و بیمه گذار در هر حال موظف و مکلف است حق بیمه متعلقه را در موعد مقرر به بیمه گر پرداخت نماید .
 
تبصره 2 : در صورتیکه بیمه گذار نسبت به ایفا تعهدات خود اقدام نکند بیمه گر حق فسخ قرارداد را دارد دراین صورت بیمه گر موظف است حق بیمه متعلقه را به میزانی که بیمه گر اعلام می کند به وی پرداخت کند .
تبصره 3: محاسبه حق بیمه اضافی و برگشتی ، در الحاقیه تغییرات تعداد بیمه شدگان ، بصورت ماهانه ( کمتر از یکماه یکماه تمام ) خواهد بود . 
تبصره 4 : حق بیمه : بیمه شدگانی که در طول قرارداد اعلام انصراف می نماید .
تبصره 5 : ‏حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه شدگان ( افزایشی وکاهش ) که به وسیله الحاقی تعیین می گردد میبایست تا پایان قرارداد تسویه شود .
‏ماده 8 )  بیمه گذار موظف است هنگام بروز خطرات مشول بیمه مراتب را در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت 60 روز از زمان اطلاع اعلام نموده و متعاقبا ظرف مدت اعتبار قرارداد اصل یا تصویر مصدق مدارک توسط مراجع ذیصلاح را بشرح ذیل به همراه تقاضای کتبی جهت بررسی و اقدام برای بیمه گر ارسال نمایند درغیر اینصورت بیمه گر تعهد و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارد .
تبصره 1 : در مورد نقص عضو ناشی ازحادثه ، بیمه گذار موظف است طبق نظریه پزشک معالج به محض پایان طول مدت دوره درمان بیمه شده مدارک مورد نیاز را جهت بیمه گر ارسال نماید .
‏تبصره 2 : مرور ز مان دعاوی ناشی از بیمه دوسال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود ، بنابراین درصورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور بیمهگر هیچگونه مسئولیتی درمقابل بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد .
‏تبصره 3 : درهر صورت انجام تعهدات بیمه گذار مقدم بر تعهدات بیمه گر می باشد .
‏الف ) در صورت فوت :
‏1-  تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی .(برابر اصل شده توسط مراجع ذیصلاح )
2-  خلاصه رونوشت فوت صادره ازطرف اداره آمار
3 ‏- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تعیبن علت فوت
4 ‏- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی  5-  چنانچه متوفی راننده وسیله نقلیه باشد ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه و تأییدیه آن الزامی است .
‏ ب ) در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه :
1-  گزارش مشروح حادثه که توسط مقدمات ذیصلاح مأمور رسیدگی به حادثه تنظیم گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید شده باشد .
2- گواهی آخرین پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و احراز نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و قطعی ( کلی وجزیی ) بیمه شده .
‏تبصره : در صورتی که حوادث منجر به نقص عضو بیمه  در اثر رانندگی باشد و بیمه شده نیز راننده وسیله نقلیه را در هنگام سانحه به عهده داشته باشد ، ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه و یا تأییدیه از اداره راهنمایی و رانندگی مبنی بر داشتن گواهینامه رانندگی الزامی است .
نکته : کلیه مدارک بند الف و ب فوق بایستی اصل یا برابر اصل شده توسط واحد صادر کننده ، یا دادگاه باشد .
فصل سوم - حدود تعهدات بیمه گر
ماده 9) بیمه گر متعهد است در صورت وقوع هرگونه خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیهاسناد و مدارک مثبته موضوع ماده 8 ، غرامت تعیین شده را در وجه بیمه گذار پرداخت نموده تا حسب مورد به صورت ذیل تادیه نماید .
1- در صورت نقص عضو : بیمه شده .
2- در صورت فوت : الف ) بر اساس فرم تعیین ذینفع به ذینفع تعیین گردیده از طرف بیمه شده .
ب ) در صورت عدم تکمیل فرم تعیین ذینفع به وراث قانونی بیمه شده به نسبت مساوی .
الف) برای همسر کارکنان
1- در صورت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه مبلغ 10000000 ریال
2- در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و قطعی ( کلی وجزیی ) ناشی از حوادث مشمول حداکثر تا مبلغ 10000000 ريال
تبصره 1- نقص عضو دائم و قطعی ( کلی و جزئی ) بر طبق جدول مورد عمل بیمه گر منتبق با شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص که ضمیمه و جزء لاینفک قرارداد می باشد محاسبه خواهد شد .
تبصره 2- خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه کار دریافت نموده باشد .
  ماده 10) استثنائات - موارد زیر و یا تعهد خطر ناشی از ان مشمول تعهدات بیمه گر خارج است :
1- خودکشی و یا اقدام به آن .
2- صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن می شود .
3- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .
4- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا مهاونت در آن .
5- هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده .
6- بیماری و یا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد .
7- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن ) ، در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد شد .
8- خسارت ناشی از زمین لرزه ، آتشفشان فعل و انفعالات هسته ای ، سیل و طوفان ، جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی ، انفجار بمب و هرگونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی .
فصل چهارم - مقررات گوناگونماده 11) حل اختلاف : بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف نظر ناشی از اجراء این قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نماید  چنانچه از این طریق به توافق نرسند رفع اختلاف با مراجع ذیصلاح خواهد بود .
ماده 12) به منظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت غرامت ، در صورت نیاز حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار در رابطه با این قرارداد جهت بیمه گر محفوظ می باشد  و بیمه گذار موظف است در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورد .
ماده 13) تغییر نشانی بیمه گذار : بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به بیمه گر اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع ، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار ، که در اختیار بیمه گر قرار گرفته است ، از سال گردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد .
ماده 14) این قرارداد با علم و اطلاع طرفین از قوانین و مقررات مربوطه منعقد گردیده و برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا است ، نسبت به موارد پیش بینی نشده در این قرارداد طبق قانون و عرف بیمه و قوانین جاری عمل خواهد شد .
ماده 15 ) حق تجدید نظر در شرایط و مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار آن و نیز در پایان هر دوره با توافق طرفین ، برای بیمه گر و بیمه گذار محفوظ است .
تبصره : هرگونه تغییر در مفاد قرارداد در طول مدت اعتبار قراردادبا صدور الحاقیه ( که جزء لاینفک قرارداد می باشد ) از سوی بیمه گر صورت می پذیرد ، لذا چنانچه در مواقعی الحاقیه ای از سوی بیمه گر و به بیمه گذار ابلاغ شود و بیمه گذار نسبت به مفاد آن اعتراضی نداشته باشد و مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت آن بصورت مکتوب به بیمه گر اعلام ننموده باشد الحاقیه از سوی بیمه گذار پذیرفته شده تلقی گردیده و توسط طرفین لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 16 ) مدت اعتبار این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است که از ساعت 24 روز 31/2/89 شروع و ساعت 24 روز 31/2/90 پایان می یابد و هر یک از طرفین می تواند حداقل دو ماه قبل از انقضاء قرارداد نظر خود را مبنی بر تمدید قرارداد کتبا به طرف دیگر اعلام نماید ، در غیر این صورت قرارداد با صدور الحاقیه از سوی بیمه گر قابل تمدید است .
ماده 17- این قرارداد در 17 ماده و 21 تبصره و در دو نسخه تنظیم یافته و هر دو نسخه حکم واحد را دارد .
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=91