روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت
تاريخ نگارش: 14 مرداد ماه ، 1389(13:01:49)
آخرين بروزآوري: 26 فروردين ماه ، 1391(23:54:45)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولتاین قرارداد به استناد شماره قرارداد تصویب نامه شماره 15467/28916 مورخ 18/2/85 هیأت وزیران تنظیم و مبادله می گردد .شماره قرارداد 3/44/125/89
تاریخ شروع 1/1/89
تاریخ انقضاء 1/1/90
فصل اول ماده 1) دستگاههای موضوع بند (1) مصوبه یاد شده فوق ، مکلفند تمام بازنشستگان و کارکنان خود ، اعم از رسمی ، ثابت ، پیمانی قراردادی ، موقت و عناوین مشابه آنها و خرید خدمت را با لحاظ بند ( 7 ) مصوبه و رعایت مفاد این دستورالعمل بیمه عمر و حادثه هستند .
ماده 2 ) موضوع بیمه :عبارت است از فوت به هر علت یا حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار در تمام اوقات ساعات شبانه روز در داخل و خارج از کشور .
ماده 3 ) مفاهیم مربوط به معانی زیر به کار می رود .
الف : بیمه گر - شرکت سهامی بیمه ایران استان آذربایجان غربی
ب : بیمه گزار - سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
ج : بیمه شدگان - تمام کارکنان شاغل و بازنشسته بیمه گزار بر اساس قرارداد منعقد شده و با رعایت مقررات مربوط .
تبصره 1: منظور از بازنشستگان مندرج در این بند ، افرادی هستند که با رعایت مقررات مربوط ، حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت می دارند و نیز آن دسته از مشمولان قانون حالت اشتغال که پس از رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی ، بازنشسته شده و از دستگاه مطبوع خود حقوق بازنشستگی دریافت می کنند .
تبصره 2-  اجرا ی مفاد این دستورالعمل درباره بازنشستگان که دستگاههای آنها منحل شده است توسط وزارت خانه متبوع آنها صورت خواهد گرفت .
‏تبصره 3-  دستگاه هایی که دارای مقررات خاص دراین زمینه هستند در مشمول این دستورالعمل قرار نمی گیرند .
‏تبصره 4- بازنشستگان بالای 70 سال قبل از سال 1367 که تاکنون پوشش بیمه عمر و حادثه قرار نگرفته اند نیز مشمول این دستورالعمل هستند و دستگاه متبوع آنان مکلف است افراد مذکور را با سایر بیمه شدگان تحت پوشش بیمه عمر و حادثه قرار دهد .
‏د : حادثه - پیشامد ناگهانی ، ناشی از یک عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده ، منجر به فوت یا نقص عضو یا اعضای بدن وی شود .
ه : نقص عضو و از کارافتادگی جزیی دائم: عبارت است از قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توإنایی کار عضو بدن که ناشی از حادثه بوده و طبق تشخیص پزشک متخصص و یا پزشک معتمد بیمه گر ، وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .
‏تبصره - افرادی که قبل از شروع قرارداد ، دارای نقص عضو بوده یا از کارافتادگی دایم (کلی ، جزئی ) داشته باشند بابت این موارد وجهی به آ نان تعلق نخواهد گرفت .

فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه گذار ( دستگاههای دولتی )

ماده 4) بیمه گزار ، هنگام مبادله قرارداد باید یک نسخه از لیست اسامی ( فهرست الکتریکی )   بیمه شدگان حاوی مشخصات کامل آنها شامل: : شماره ردیف ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد (روز/ماه/ سال) ، شماره و محل صدور شناسنامه ، حالت استخدامی و نوع آن یا بکارگیری را طبق نمونه پیوست تنظیم کند و در اختیار بیمه گر قرار دهد .
همچنین هر گونه تغییرات در تعداد بیمه شدگان ، اعم از افزایش یا کاهش را در همان روز از طریق نمابر به بیمه گر اعلام و در پایان هر ماه لیست جدید را با اعمال تغییرات به بیمه گر ارایه کند . در این صورت تاریخ تاییدیه وصول نمابر ییمه گزار در دبیرخانه بیمه گر ، پوشش بیمه ای خواهد بود در غیر این صورت ملاک پرداخت غرامت آخرین اطلاعات دریافتی بیمه گر براساس موارد مذکور در   قبل از زمان وقوع خطرات و پوشش مشمول بیمه خواهد بود .
‏تبصره 1-  مقصود از افزایش ، عبارت است از اضافه شدن بیمه شدگان به لحاظ استخدام جدید انتقالی، ماموریت و ... و در مورد کاهش تعداد بیمه شدگان ، عبارت است از فوت شد ، بازخریدی ، مستعفی ، اخراج شده و ...
تبصره 2- پوشش بیمه ای کارکنانی که ار مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند مشروط بر آنکه حق بیمه مربوط ( سهم مستخدم و دستگاه ) در طول دوره مرخصی بدون حقوق به طور مستمر و در موعد زمانی مقرر به طور مستقیم توسط کارکنان مذکور ، از طریق دستگاه ذیربط آنان به بیمه ایران پرداخت شود، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود و لازم است موضوع ، ‏از قبل به طور کتبی توسط دستگاه متبوع به اطلاع کارکنان  موضوع این تبصره برسد . بدیهی است در صورت ایجاد وقفه در پرداخت حق بیمه توسط مستخدم در دوران استفاده از مرخصی بدون حقوق هیچگونه تعهدی در پرداخت غرامت احتمالی به عهده بیمه گر و دستگاه متبوع نیست .
‏ماده 5) بیمه گزار موظف است هنگام بروز حوادث ، مراتب را حداکثر ظرف مدت 15روز به طور کتبی به بیمه گر اعلام و پیرو آن ، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ وقوع مشمول بیمه ، اصل یا تصویر مصدق مدرک توسط مراجع مربوط را به همراه تقاضای کتبی به منظور بررسی و اقدام برای بیمه گر ارسال کند .
ماده 6) سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به علت و نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ( کلی یا جزئی ) دراثر حوادث بابت هر نفر حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال (20000000 ریال ) با حق بیمه ماهانه به مبلغ دوازده هزار (  12000ریال ) برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی خواهد بود .
‏تبصره 1) چنانچه تمام شرط به بیمه به دلیل نقص عضو یا از کار افتادگی دایم پرداخت شود درصورت  استمرار پرداخت حق بیمه، تنها پوششی بیمه عمر ادامه خواهد یافت .
‏تبصره 2- چنانچه بخشی از سرمایه بیمه به علت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به بیمه شده پرداخت شود در صورت استمرار پرداخت حق بیمه ، بیمه خطر فوت به هر علت برای سرمایه بیمه و بیمه نقص عضو و ازکارافتادگی برای باقیمانده سرمایه بیمه حادثه ادامه خواهد داشت.
‏ماده 7- میزان پرداخت خسارت در مورد نقص عضو طبق جدولی منظم به این دستورالعمل خواهد بود.
فصل سوم : تعهدات بیمه گر‏ماده 8) بیمه گر متعهد است در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه که منجربه فوت ، نقص عضو یا از کار افتادگی دایم ( کلی- جزیی ) بیمه شده شود، پس از دریافت مدارک مورد لزوم طبق مفاد قرارداد غرامت مقرر را در وجه بیمه گزار پرداخت تا بر حسب مورد به بیمه شده یا وراث مشخص شده توسط وی و در صورت عدم تعیین افراد ذینفع به وراث قانونی ( به موجب قانون مدنی ) بیمه شده تادیه کند .
‏تبصره - نمونه فرم تعیین افراد ذینفع به شرح پیوست این دستورالعمل باید توسط بیمه شده تکمیل و پس از تأیید امور اداری به امور محرمانه در پرونده استخدامی وی در دستگاه محل خدمت مستخدمان شاغل و بازنشسته نگهداری شود تغییر درنام استفاده کننده یا تعداد آنها همچنین میزان سهمیه استفاده هر يك ارزانها در فرم مزبور، موکول به تقاضای کتبی بیمه شده خواهد بود .
‏ماده 9) بیمه گزار مکلف است از تاریخ ابلاغ این دستور العمل، قرارداد متمم بیمه عمر و حادثه را سال 1385 ‏با رعایت مفاد این دستورالعمل و مصوبه ذیربط برای تمام مشمولان ، منعقد و بازنشستگان موضوع تبصره ( 5 ) ماده ( 3 ) این دستورالعمل را نیز تحت پوشش قرار دهد .
‏تبصره 1 - بیمه شدگان در صورتی می توانند از خسارات موضوع این دستورالعمل استفاده کنند که دست کم یک ماه حق بیمه مربوط را پرداخت کرده باشند .
‏ماده 10 _ مدت این تا قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است از ساعت صفر بامداد مورخ  1/1/89 شروع تا ساعت صفر بامداد  1/1/90 ‏ خاتمه می یابد و از تاریخ انقضاء خودبخود تمدید می گردد و برای سالهای بعد نیزبه همین منوال عمل خوا هد شد .
‏ماده 11-  اصل یا تصویر تأیید شده مدارک ، توسط مراجع ذیصلاح شرح زیر برای  پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو یا از کارافتادگی ( کلی _ دائم )  حسب مورد باید همراه با تقاضای کتبی بیمه گزار برای بیمه گر ارسال شود .
الف ) در صورت فوت
‏1- تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
2 ‏- گواهی فوت صادرشده از  سازمان ثبت احوال
3- ‏گواهی پزشک یا پزشکی  قانونی ( در صورت فوت ناشی از حادثه ) مبنی بر تعیین علت فوت
‏4- گواهی مشروح حادثه که توسط  مراجع ذی صلاح  انتظامی یا قضایی تنظیم و نام بیمه شده متوفی در آ ن قید شده باشد .
‏ه - گواهی انحصار وراثت در صورتی که ذینفع  مشخص نشده باشد یا اینکه بیمه شده، ذینفع را وراثت خود اعلام کرده باشد .
‏ب- در صورت نقص عضو از افتادگی دایم ( کلی و جزیی ) ناشی از حادثه
‏1- گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح  مأمور رسیدگی به حادثه تنظیم شده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید شده باشد . 
2 ‏- گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح کامل صدمات وارده اثر حادثه و معالجات انجام شده و احراز نقص عضو یا از کارافتادگی دایم ( کلی وجزیی )
‏تبصره 1- برای هر یک از موارد بندهای الف و ب ارایه گواهی لازم از بیمه گزإر متبوع مستخدم مبنی پرداخت حق بیمه مربوط طی آخرین ماده قبل از فوت یا حادثه  (به استثنای اولین ماه انعقاد قرارداد کامل و متمم با سازمان بازنشستگی کشوری) با اعلام ردیف مربوط در لیست ارسالی ضروری است . ‏اما در خصوص افزإیش یا کاهش تعداد بیمه شدگان ، تاییدیه وصول نمابر بیمه گزار در دبیرخانه بیمه گر، ملاک پوشش بیمه ای خواهد بود .
‏تبصره 2- در صورتی که حوادث منجر به فوت یا نقص عضو بیمه شده براثر رانندگی باشد و بیمه شده نیز رانندگی وسیله نقلیه را در هنگام سانحه به عهده داشته باشد  ارایه گواهی نامه متناسب با نوع وسیله نقلیه و تاییدیه اداره راهنمایی و رانندگی مبنی بر داشتن گواهی نامه رانندگی الزامی است . ‏ماده 12- مستثنیات - موارد فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی دایم (کلی و جزیی) دراثر عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گرخارج است :
‏1- خودکشی یا اقدام به آن .
2 ‏- صدمات بدنی بیمه شده به طور عمدی مسبب آن باشد .  3-‏ مستی یا استعمال هر گونه مواد مخدر و  یا دارو های بدون تجویز پزشک .
4-ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه ( اعم از مباشرت ، مشار کت یا معاونت درآ ن )
‏ه- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن )  در این صورت از دریافت سهم مربوط به خود محروم خواهد شد . ‏6- خسارت ناشی از زمین لرزه ، آتشفشان فعل و انفعالات هسته ای مگر اینکه ناشی از کار باشد سیل و طوفان , جنگ,  انفجارات اتمی و هیدروژنی و نوتروژنی و مانند آن . 7 ‏- شورش، اعتصاب، اغتشاش بلوا که منجر به فوت یا نقص عضو شود .
ماده 13- ‏این قرارداد مشتمل بر 13 ماده و 12 تبصره و در دو نسخه تنظیم یافته و به امضاء طرفین رسیده است و هرنسخه نیز در حکم واحد می باشد . 
 ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=92