حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی
 

منوي اصلي

 سامانه مدیریت تسهیلات بانکی 
 توسعه سامانه های نوین آبیاری 
 ثبت نام شناسنامه بهره بردار 
 درخواست صدور پروانه 
 سامانه ثبت اطلاعات ایثارگران 
 سامانه ثبت نام تسهیلات بانکی 
 سامانه خدمات فنی و مشاوره ای 
 سامانه رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی 
 سامانه سوخت 
 سامانه شناسنامه بهره بردار 
 سامانه فراگیر آموزش کارکنان 
 سامانه کارمند ایران 
 طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
 فرم بازدید و نظریه کارشناسی 
 هواشناسی و سیبستم باران 
 پنجره واحد خدمات الکترونیک و ثبت درخواست مجوز 
 فرآیند ارائه خدمات مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات دامی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت توسعه مدیریت و منابع 
 پرسشنامه طرح تکریم ارباب رجوع 
 آرشیو خبری 
 آشنایی و ارتباط با مسئولین 
 اطلاعات تماس با سازمان 
 اهداف كلان وزارت جهاد كشاورزی 
 تاريجچه و قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزی 
 ساختار تشکیلاتی 
 سياستهای كلی نظام اداری 
 منشور اخلاقي سازمان 
 وظايف و اهداف جهاد كشاورزی 
 پيام رئيس سازمان 
 اداره کل امور عشایر 
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 اداره کل دامپزشکی 
 سازمان تعاون روستایی استان 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
 صندوق توسعه کشاورزی 
 مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی 
 مرکز تحقیقات کشاورزی 
 نظام صنفی کشاورزی 
 حوزه نمایندگی ولی فقیه 
 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 
 معاونت بهبود تولیدات دامی 
 معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
 روابط عمومی 
 مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
 مدیریت امور اراضی 
 مدیریت تعاون روستایی 
 مدیریت حراست سازمان 
 مدیریت شیلات 
 مدیریت صنایع کشاورزی 
 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 
 پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) 
 گروه نوسازی و تحول اداری 
 آرشیو خبری 
 فرایند های خدمت 
 لیست شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی 
 اداره کل هواشناسی 
 استانداری 
 صدا و سیما 
 بانک اطلاعات داده های کشاورزی 
 تنوع گیاهان دارویـی در آذربایجـان غربی و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه بخش کشاورزی استان 
 بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
 سازمان اموراراضی کشور 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
 مرکز آمار ایران 
 نقشه جامع علمی کشاورزی 
 تلفن های سازمان 


 

نظرسنجي

اين بلوک فاقد محتوا مي باشد .
 

پیوندها

 
اين نشانگر را هنگام مطالعه متن به جاي مورد نظر انتقال دهيد
پايگاه اطلاعات
صفحه اصلي  ارسال مطلب

جمعا 46 سرفصل و 132 صفحه در بانک اطلاعاتي درگاه موجود است .

مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي


صفحه: 1/3

 

مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
مصوب 25/12/82  مجلس شوراي اسلامي


بخش دوم : مقررات مالي


 

فصل اول = تعاريف
 ماده 10-مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط وزير منصوب و مسئول امور مالي در استان با پيشنهاد سازمان جهاد كشاورزي استان و تائيد وزير و باحكم رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تعيين مي شود و مسئول امور مالي شهرستان و حكم سازمان جهاد كشاورزي استان تعيين مي گردد
ماده 11-مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي عهده دار امور حسابداري و پرداخت هزينه ها و نگهداري حسابها و حفظ اسناد و تحويل و تحول و نگهداري وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. مسئوليت امور فوق الذكر در استان و شهرستان به ترتيب با مسئولين امور مالي استان و يا شهرستان خواهد بود.
ماده12- عامل مسئول امور مالي ماموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي يا جهاد كشاورزي استان و يا جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد تعيين و انجام تمام يا قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 11 توسط مسئول امور مالي به عهده او واگذار مي شود.
ماده 13-امين اموال ماموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و يا جهاد كشاورزي استان و يا جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد تعيين و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراق بهادار كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي شود.
ماده 14-وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با تعاريف _سال مالي - اعتبار - تشخيص - تامين اعتبار - تعهد - تسجيل - حواله -در خواست وجه هزينه - پيش پرداخت - علي الحساب ) تابع مفاد قانون محاسبات عمومي مي باشد.
تبصره - در موارد فوق هر جا ذيحساب شده است منظور مسئول امور مالي در مراكز جهاد كشاورزي خواهد بود.
 
فصل دوم - تهيه و تنظيم بودجه
ماده 15- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است بودجه هر سال مالي خود و واحدهاي تابعه را بر اساس سياستها و برنامه ها و خط مشي كلي دولت و دستورالعملهاي بودجه در قالب برنامه ها و فصول تنظيم و جهت رسيدگي و درج در لايحه بودجه كل كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارد.
ماده 16- در مواردي كه دستگاههاي اجرائي بر طبق قوانين و مقررات مربوط مجاز به واگذاري عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي كه از هر يك از طرحهاي ملي و يا استاني خود به وزارت جهاد كشاورزي باشند در اين صورت رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط بنا به تشخيص و مسئوليت خود ، عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ها ئي از هر يك از طرحهاي عمراني خود را پس از كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد به جهاد كشاورزي استانها واگذار مي نمايند تا جهاد كشاورزي مزبور با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. نحوه مصرف اعتبار عمليات واگذار شده ، تابع مفاد اين قانون خواهد بود./
تبصره 1- ذيحسابان طرحهاي عمراني موظفند وجوه مربوط به طرحهاي واگذار شده موضوع اين ماده را بر اساس درخواست مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي يا مسئول امور مالي سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه حسب مورد به حساب جهاد كاشورزي مربوط واريز و رسيد آن را به هزينه قطعي منظور نمايند.
تبصره 2- مابه التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين ماده در همان برنامه مربوطه و يا برنامه هاي عمراني مورد لزوم ديگر به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي در مناطق روستائي هزينه مي گردد.
ماده 17- مسئوليت در خواست وجه اعتبارات جاري و عمراني وزارت جهاد كشاورزي و نيز اعتبارات طرحهاي واگذار شده موضوع ماده (16) اين قانون حسب مورد در مركز به عهده مسئوليت امور مالي وزارت جهاد كشاورزي و در استانها به عهده مسئول امور مالي استان مربوط مي باشد.
ماده 18- حذف (1)
ماده 19- حذف (2)
ماده الحاقي - وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرائي تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه كشور خواهند بود.

1 2 3 بعدي