تاکید بر مدیریت صحیح تنظیم بازار فروش تولیدات کشاورزی و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی